Gemeente Eemsdelta heeft sluitende begroting in onzekere tijden; extra verhoging OZB voor 2023 en 2024 geschrapt

Delfzijl – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteert voor 2023 tot en met 2026 een sluitende begroting. Een sluitende begroting is een overzicht van de financiën waarbij de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. Sinds dit jaar is er sprake van een ongekend hoge inflatie: meer dan 10 procent ten opzichte van een jaar geleden. Hoofdoorzaak zijn met name de sterk gestegen energieprijzen. Ook zijn de prijzen van voedsel en andere producten gestegen. Dit heeft invloed op het huishoudboekje van al onze inwoners, verenigingen en bedrijven en op de financiën van de gemeente.

Onzekere tijden
Wethouder Jan Menninga: “We leven momenteel in onzekere tijden. Steeds meer inwoners van Eemsdelta maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen betalen. Wij verwachten daarom dat meer inwoners ondersteuning nodig hebben en een beroep gaan doen op de gemeentelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en minimaregelingen. De lastendruk voor inwoners, organisaties en bedrijven hebben we in 2022 kunnen beperken door de extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen met 2,5 procent te schrappen. Dit doen we ook in 2023 en 2024. Daarnaast is besloten het tarief voor de rioolheffing voor 2023 niet te verhogen. Ook dit geeft voor onze inwoners enige verlichting. Daarnaast verhogen we de reclamebelasting niet in 2023.”

Extra verhoging OZB voor 2023 en 2024 geschrapt
De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt naast de correctie op de prijsontwikkeling (jaarlijkse indexatie) niet met 2,5 procent extra verhoogd in 2023 en 2024. Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 is besloten om de extra verhoging OZB met 2,5 procent voor 2023 en 2024 te schrappen. In het coalitieakkoord staat dat het college terughoudend om wil gaan met lastendrukverhoging voor inwoners, organisaties en bedrijven. Om de woonlasten te verlagen, is een deel van de voorziening riolering ingezet om het riooltarief op hetzelfde tarief te houden in 2023 als 2022.

Maatregelen verlaging energielasten
Het Rijk neemt verschillende maatregelen om de toegenomen energielasten voor huishoudens zo veel mogelijk te verlagen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er de eenmalige energietoeslag van € 1300,-. Inwoners van Eemsdelta kunnen die tot 1 december 2022 aanvragen via eemsdelta.nl/energietoeslag.

Eemsdelta heeft aanvullend hierop een gemeentelijke maatwerkregeling, het Energiefonds. Het Energiefonds is er voor alle huishoudens die door aantoonbaar gestegen energielasten financieel dreigen vast te lopen. Inwoners kunnen tot en met 31 december 2022 een maandelijkse tegemoetkoming aanvragen via eemsdelta.nl/energietoeslag. Daarnaast is er het gemeentelijk ‘ Informatie- en adviespunt geldzaken’. Inwoners met (dreigende) financiële problemen kunnen hier voor hulp terecht. Het Informatie- en adviespunt geldzaken is bereikbaar via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

De Energiebrigade Eemsdelta geeft huishoudens met een laag inkomen en een hoog energieverbruik tips om zelf energie te besparen. Daarnaast voert de energiebrigade in overleg met de bewoner kleine maar effectieve maatregelen uit, zoals het plaatsen van tochtstrips. Het huisbezoek en deze maatregelen zijn gratis. Meer informatie is te vinden op eemsdelta.nl/energiebrigade-eemsdelta, aanmelden kan via energiebrigade@eemsdelta.nl.

Afvalstoffenheffing
Met ingang van 2023 betalen inwoners voor afvalstoffenheffing volgens het Diftar-systeem. In de voormalige gemeente Loppersum was dit systeem al ingevoerd. Inwoners betalen voor het aantal keren dat zij de grijze container bij de weg zetten en voor de hoeveelheid restafval (kg) die zij aanbieden. Daarnaast betalen zij een vast bedrag. Op de aanslag die inwoners in 2023 ontvangen staat voor de inwoners van voormalige gemeenten Appingedam en Delfzijl alleen dit vaste bedrag. Begin 2024 brengt de gemeente het aantal keren dat de grijze container bij de weg heeft gestaan en het aantal kilogrammen restafval dat is aangeboden in rekening. De inwoners van voormalig Loppersum ontvangen in 2023 een aanslag met het vaste bedrag voor 2023 en de afrekening over 2022.

Huidige overschot nodig voor 2026 en verder
Het college houdt met deze begroting de uitgangspunten van het coalitieakkoord overeind: samen bouwen aan een toekomstbestendige en leefbare gemeente Eemsdelta. Voor 2023 sluit de begroting met een voordelig saldo van € 5,1 miljoen. Dit voordelige saldo is nodig omdat de algemene uitkering vanaf 2026/2027 fors minder gaat zijn. De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De gemeente ontvangt dit geld van het Rijk.

Back to top button