Gemeente Eemsdelta staat er financieel beter voor

Eemsdelta – Bij de start van de gemeente Eemsdelta heeft de gemeenteraad in de begroting voor 2021 een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Het college geeft in de Kadernota 2023 aan dat er de komende jaren toch ruimte is voor nieuw beleid. Daarnaast kan volgens de Kadernota de voorgenomen extra belastingverhoging Onroerendezaakbelasting (OZB) geschrapt worden. De gemeenteraad behandelt de Kadernota op 13 juli.

Geen extra verhoging van de OZB
In het coalitieakkoord staat dat het college terughoudend om wil gaan met verhoging van de lastendruk voor inwoners, organisaties en bedrijven. Wethouder Jan Menninga: “In de Kadernota 2023 stellen we voor om de  extra verhoging van de Onroerendezaakbelasting van 2,5% voor de jaren 2023 en 2024 niet door te voeren.  Ook stellen we voor  het tarief voor de reclamebelasting voor 2023 niet te verhogen. Hiermee houden we ons aan wat er in het coalitieakkoord staat.”

Ruimte voor nieuw beleid
In de Kadernota 2023 is geld geraamd voor de wijk- en dorpsbudgetten, voor de uitvoering van het roekenbeheerplan en voor het uitvoeren van pilots in het kader van klimaatadaptatie. Ook is een oplossing  gevonden voor het parkeren in en rond het centrum van  Delfzijl. En er is geld voor het warmtenet Delfzijl-Appingedam, de regeling aardgasvrij wonen Eemsdelta en de uitvoeringsagenda Visie ruimte voor energie. De Kadernota noemt ook geld voor  de uitvoering van de Woonvisie. Daarnaast biedt de Kadernota oplossingen voor het personeelstekort in de gemeentelijke organisatie. Extra personeelscapaciteit biedt bovendien de mogelijkheid om de nieuwe beleidsvoornemens in de Kadernota uit te voeren.

Back to top button