Windpark Geefsweer hangt nog op onderzoek naar aantal dode vogels en vleermuizen

Delfzijl – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Geefsweer bij
Delfzijl beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met informatie over het
totaal aantal vogel- en vleermuisslachtoffers door dit windpark én andere, nabijgelegen
windparken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de provincie Groningen – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

Millenergy wil in de gemeente Delfzijl, tussen Geefsweer en Wagenborgen, een windpark
ontwikkelen van 40 tot 80 MW. Het park zal de westelijke grens vormen van het
concentratiegebied voor grootschalige windenergie dat de provincie Groningen eerder
bij Delfzijl heeft aangewezen. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers
een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning
verleent, zijn de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport.

De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies

Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark.
Zo wordt duidelijk waarom de initiatiefnemer kiest voor een opstelling in twee lijnen en
wat die opstelling betekent voor bijvoorbeeld de geluidbelasting, het landschap en de
energieopbrengst. Op slechts twee punten ontbreekt informatie. In het rapport is geraamd
hoeveel vogels en vleermuizen sterven omdat ze in aanvaring komen met de
windturbines van het park. Hoeveel slachtoffers er in totaal vallen door álle windparken
rondom Delfzijl, wat dat betekent voor de betreffende populatie en of het aantal slachtoffers
kan en moet worden beperkt, is slechts ten dele onderzocht. Voor vogels is alleen
gekeken naar soorten die in de omliggende Natura 2000-gebieden bescherming genieten.
Voor vleermuizen ontbreekt het totaalbeeld geheel.

De Commissie adviseert de provincie pas een besluit te nemen over dit windpark nadat
het rapport op deze punten is aangevuld. De provincie heeft aangeven de ontbrekende
informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.Back to top button