Waterschap Noorderzijlvest gaat komende 10 jaar 26 bruggen vervangen

Leermens – Waterschap Noorderzijlvest heeft 79 bruggen in haar beheer. Vanuit het verleden is beperkt ingezet op het beheer en onderhoud van bruggen. Een keuze die is gemaakt vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen.

Door deze keuze is bij een groot aantal bruggen sprake van achterstallig onderhoud. Om inzichtelijk te maken wat de staat van onderhoud is en wat de opgaven voor de komende jaren zijn, heeft het waterschap een onderzoek laten uitvoeren door Anteagroup. Het daaruit volgend advies is om de komende tien jaren onderhoud te plegen aan 41 bruggen en 26 bruggen te vervangen.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een strategie om de veiligheidsrisico´s voor de komende jaren te beperken en het totale areaal bruggen in veilige staat te brengen en te onderhouden. Het waterschap wil de veiligheid en functionaliteit van de bruggen garanderen. De komende tien jaar is bijna €11 miljoen nodig voor onderhoud en restauratie van bruggen.

Overdragen
Het uiteindelijke doel is om de bruggen – in goede staat – over te dragen aan gemeenten. Daarover worden met verschillende gemeenten gesprekken gevoerd. Bruggen vormen een historische nalatenschap vanuit de vele kleine waterschappen die Groningen en Drenthe ooit telden. Bestuurslid Douwe Hollenga: “Maar het beheren van bruggen behoort niet tot de kerntaak van het waterschap. Zij vormen onderdeel van veelal gemeentelijke wegen en die gemeenten krijgen daarvoor ook een geldelijke bedragen en het waterschap niet.”

Aan de slag
Totdat bruggen eventueel worden overgedragen is adequaat beheer en onderhoud nodig. Het waterschap is verantwoordelijk voor het veilige gebruik van en de veilige verkeersdoorstroom over haar bruggen. Na de zomer volgt daarom een plan van aanpak met planning en prioritering voor een versnelde aanpak van bruggen.

Back to top button