10.2 C
Delfzijl
8 mei 2021 12:47

Waterschap Noorderzijlvest beperkt lastenstijging tot 1,5% ondanks forse investeringen

Delfzijl – Noorderzijlvest weet volgend jaar de tariefstijgingen voor de huishoudens te beperken tot gemiddeld 1,5%. De verhoging voor een meerpersoonshuishouden met een eigen huis is zo’n 5,5 euro op jaarbasis. Voor agrariërs stijgt het tarief met 5,5%. Dat is zo’n 3 euro per hectare meer. Dat komt door een uitspraak van de Hoge Raad. Die heeft bepaald dat een deel van de landbouwgrond voortaan als natuurgrond belast wordt.

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest behandelt op 2 december het Jaarplan 2016. In dit jaarplan staat wat het waterschap volgend jaar doet om te zorgen voor veilige dijken en voldoende en schoon water, en hoeveel dit gaat kosten. Het dagelijks bestuur stelt voor 2016 een beperkte tariefstijging voor van gemiddeld 1,5%. Daarmee behoort Noorderzijlvest tot één van de goedkopere waterschappen in Nederland.

Wat doet Noorderzijlvest in 2016?
Het waterschap voert de komende jaren grote projecten uit. Met het oog op waterveiligheid starten in 2016 de verbeteringswerkzaamheden aan de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Tevens wordt in 2016 een vervolg gegeven aan het versterken van de Eemskanaalkade (noordzijde). En er worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van waterbergingsgebieden in het Westerkwartier. Het waterschap werkt ook aan een gezond watersysteem en schoon oppervlaktewater. Hiervoor worden de komende jaren maatregelen voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uitgevoerd. Een deel van deze maatregelen zijn in het jaarplan 2016 opgenomen. Bijvoorbeeld het

herstellen van beken, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en realisatie van enkele vispassages. Op het gebied van afvalwaterzuivering wordt volgend jaar geïnvesteerd in een efficiëntere verwerking van het zuiveringsslib.

Aardbevingsbestendige dijken, sluizen en rioolwaterzuiveringen
Bij verbeteringsprojecten worden de dijken meteen aardbevingsbestendig gemaakt. Zoals ook aan de inwoners is toegezegd, wordt bij de versterking van de Eemskanaalkade noordzijde al rekening gehouden met de mogelijke effecten van aardbevingen. In 2016 worden de werkzaamheden aan de Eemskanaalkade en andere kaden voortgezet. Voor de zeedijk is onderzoek verricht naar de effecten van aardbevingen. Bij de uitvoering van de verbetering van de zeedijk wordt hier rekening mee gehouden. In verband met bodemdaling en aardbevingen is dit traject Eemshaven – Delfzijl in de planning naar voren gehaald. Voor de overige waterhuishoudkundige infrastructurele werken wordt in 2016 nog onderzoek verricht. Het gaat dan met name om de eventuele effecten van aardbevingen op alle sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolpersleidingen in beeld te brengen. Het ministerie van EZ betaalt de kosten voor de onderzoeken en het aardbevingsbestendig maken van dijken, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Deze worden niet via de waterschapsbelasting aan de inwoners doorbelast.

Hoeveel betaalt u volgend jaar?
Inwoners, bedrijven en eigenaren van gronden betalen de kosten van het waterbeheer. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer 123 euro. Dat is 2,3 % meer dan dit jaar. Een gezin met een huurhuis betaalt volgend jaar ongeveer 249 euro (1,1% meer). Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van 200.000 euro betaalt in 2016 ongeveer 368 euro (1,5% meer). Een agrariër, die eigenaar is van 60 hectare landbouwgrond, betaalt in 2016 ongeveer 3.850 euro. Dat is 5,0% meer dan in 2015.

Het tarief voor de categorie ongebouwd (agrariërs) zal in 2016 eenmalig extra stijgen, doordat de Hoge Raad de omschrijving van de functie natuur, zoals deze in de Waterschapswet is vermeld, in haar uitspraak inzake het arrest natuur heeft verfijnd. Dit betekent dat in het gebied van Noorderzijlvest circa 3.600 hectare landbouwgrond als natuur moet worden aangemerkt.

Omdat het aandeel dat deze categorie moet betalen, nu door minder hectares opgebracht moet worden stijgt het tarief hiermee tot 5,5% (ca. 3 euro per hectare). Ten gevolge van de verschuiving van hectares ongebouwd naar natuur zal het tarief voor de categorie natuur dalen met zo’n 0,55 euro per hectare.

Volg ons op

11,141FansLike
1,424VolgersVolg
5,289VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
Design en lifestyleDesign en lifestyle
TuinTuin
Mode 2021Mode 2021
KlussenKlussen
WonenWonen
AutoAuto
DierDier

Populaire berichten