Versterkingsplan gemeente Het Hogeland 2020

Het Hogeland – In opdracht van gemeente Het Hogeland neemt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verspreid over de gemeente 16 woningen met een verhoogd- en 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel op. Daarnaast krijgt NCG opdracht om in 2020 voor 73 woningen een versterkingsadvies te geven aan de bewoners.

Deze, en andere onderdelen van het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020, legt het college van Burgemeester en Wethouders van Het Hogeland op 22 april voor aan de gemeenteraad. Het lokale plan is een opdracht van de gemeente aan versterkingsuitvoerder NCG.

In totaal zijn er tot nu toe in de gemeente Het Hogeland 2.353 adressen in beeld voor de versterkingsopgave. Dit zijn onder andere woningen, scholen, zorggebouwen en dorpshuizen die eerder zijn onderzocht. Van een groot aantal panden moet nog beoordeeld worden of ze aan de veiligheidsnorm voldoen. Na de beoordeling krijgt de eigenaar een versterkingsadvies. De gemeente bepaalt hierin de volgorde omdat bij NCG onvoldoende capaciteit is om nog dit jaar alle woningen in Het Hogeland op te nemen en te beoordelen. Daarom kiest Het Hogeland er dit jaar voor om alle 16 woningen met een verhoogd risicoprofiel en alle 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel het eerste op te nemen en te beoordelen. De uiteindelijke keuzes en een uitleg daarover staan in het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020. Wethouder Kristel Rutgers: ‘We willen nog niet teveel op de zaken vooruit lopen, omdat we het belangrijk vinden dat onze raad het plan eerst vaststelt. De veiligheid van onze inwoner staat voorop. In dit plan van aanpak hebben we daarvoor de keuzes gemaakt.’

Plannen 2019 gaan in 2020 door
Omdat in 2019 nog onvoldoende woningen geïnspecteerd zijn geeft het college opdracht om nog dit jaar voor 73 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel een versterkingsadvies aan de bewoners te geven. Kristel Rutgers: ‘‘Naast dat we duidelijke afspraken hebben gemaakt over de verdeling van capaciteit, zetten we in op de versnellingsmaatregelen, zodat de aannemer eerder aan tafel zit met bewoners. Zo hopen we meer vaart in de versterkingsoperatie te krijgen. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van onze inwoners en daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons als gemeente, samen met alle betrokken partijen. Met dit plan van aanpak geven we de richting aan.”

Gebiedsgericht
Voor de gemeente Het Hogeland is het uitgangspunt snel veilig waar het moet, gebiedsgericht waar het kan. Kristel Rutgers: ‘Bij een gebiedsgerichte aanpak kijken we naar de kansen die de versterking biedt om een gebied of dorp om toekomstbestendiger en/of duurzamer te maken. De gebiedsgerichte aanpak in Kantens is het verst gevorderd.’ Momenteel kiest de gemeente samen met alle betrokkenen, inclusief inwoners een locatie voor tijdelijke huizen in Kantens waar bewoners tijdens de versterking van hun huizen kunnen wonen. In 2020 volgt eenzelfde aanpak voor woningen in Zandeweer en Uithuizen.

Toetsing
Het Hogelandster Plan van Aanpak versterking 2020 wordt op dit moment getoetst bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op 22 april verschijnt het in de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling. Daarna is de gemeente van plan een aantal bewonersbijeenkomsten te organiseren voor het beantwoorden van vragen over het plan. Het is nog onduidelijk wanneer die bijeenkomsten zijn, in verband met het coronavirus.

Back to top button