Uitvoerbaarheid plan voor bedrijventerrein Oostpolder nog onzeker 

Eemshaven – De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft de provincie Groningen geadviseerd om het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Oostpolder aan te vullen. Dit rapport betreft het voorgenomen bedrijventerrein Oostpolder in de gemeente Het Hogeland. Het advies benadrukt de noodzaak om te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot natuur en waterkwaliteit.

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben plannen om de Oostpolder, gelegen ten zuiden van de Eemshaven, te ontwikkelen tot een uitgebreid bedrijventerrein, dat zich uitstrekt over 600 hectare. Dit terrein wordt ontworpen om plaats te bieden aan grootschalige waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en bedrijven die de aanlanding van windenergie op zee mogelijk maken. Voordat Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen over de Structuurvisie Oostpolder, is een milieueffectrapport opgesteld. Echter, eerder ontbrak cruciale informatie volgens de Commissie.

Met de aanvulling op het milieueffectrapport is nu meer gedetailleerde informatie beschikbaar over milieueffecten en de fasering van het bedrijventerrein. Specifiek wordt ingegaan op de inrichting van het terrein om geluidshinder voor omwonenden tot een minimum te beperken en worden de risico’s op aardbevingen en de beperkende maatregelen benoemd. Ondanks deze aanvullingen blijft het rapport nog in gebreke om overtuigend aan te tonen dat het plan voldoet aan de wettelijke eisen ter bescherming van natuur en waterkwaliteit. Het is dus nog onduidelijk of het plan daadwerkelijk uitvoerbaar is.

Als advies geeft de Commissie mee om de uitvoerbaarheid op het gebied van natuur en waterkwaliteit eerst aannemelijk te maken, alvorens definitieve beslissingen te nemen over de Structuurvisie Oostpolder.

Back to top button