Sluitende begroting gemeente Appingedam; gemeente zet in op terugdringen jeugdoverlast

Appingedam – De gemeente presenteert een sluitende begroting 2018 en een sluitende meerjarenbegroting. Onze ambitie “een leefbare en sociale Stad’  houden we vast. “Ik ben daar bijzonder tevreden over” zegt wethouder Annalies Usmany. Een leefbare en sociale Stad is ook voor 2018 vertaald in de begroting. Dit betekent dat we op belangrijke thema’s blijven investeren. Eén daarvan is het centrum. De centrumontwikkeling in de historische kern is met de voltooiing van het Cleveringaplein bijna afgerond en de aandacht verschuift hierdoor ook naar de schil rondom het centrum, naar projecten zoals het revitaliseren van het Bolwerk.

“Instandhouding en versterking van de lokale en regionale verzorgingsfunctie van het historisch centrum met daarbinnen winkels, horeca en culturele functies blijft een belangrijk speerpunt van beleid”, aldus Usmany. Er wordt onder andere in 2018 nog steviger ingezet op arrangementen. Zo wordt op initiatief van en in nauwe samenwerking met het Damsterveer een kunstroute uitgezet. Onder regie van de gemeente worden een aantal ten opzichte van het centrum strategisch gelegen aanlegplaatsen geschikt gemaakt voor het aan- en afmeren van het Damsterveer. Ook zal de spits van de Damster stadstoren in 2018 worden vervangen en ook zullen er twee kunstgrasvelden worden aangelegd op het Wellemansportpark.

Appingedam wil overlast jeugd terugdringen

Al langer is sprake van overlast en druggerelateerde problematieken bij jongeren van met name 12 tot 14 jaar in Appingedam. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een stevige actiegerichte vernieuwende inzet komt op het jongerenwerk door het aantrekken van een jongerenwerker die hiervoor speciaal wordt vrijgemaakt.

Ten aanzien van het sociaal domein “streven we naar een sociale vitale samenleving met zoveel mogelijk mensen die zolang mogelijk gezond en zelfredzaam zijn”, aldus Usmany. We werken de komende periode aan de volgende thema’s: versterken van het netwerk van basisvoorzieningen, eenzaamheidsbestrijding, gezondheidsbeleid, ontwikkelen dagopvang, ondersteuning voor mantelzorgers, psychosociale impact van versterking, doorontwikkeling Damster Zorgbalie, etc.

Op het gebied van de woningbouw zullen in 2018 ook de nodige ontwikkelingen plaatsvinden. Zo zullen op de Tip 13 vrije kavels en 30 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. In 2018 zal de tweede fase van de sanering van de Eendracht plaatsvinden, zal het verkavelingsplan worden ontworpen en daarna worden gestart met het bouwrijp maken van delen van de locatie. In Opwierde zullen de Klaas Bosstraat, de Focco Ukenalaan en de Jan Nieuwenhuyzenlocatie worden ontwikkeld.

In 2018 zullen wederom vele tientallen woningen bouwkundig versterkt worden en zal de afweging bij een ander type woningen mogelijk leiden tot een sloopbesluit. De versterkings-opgave zal gecombineerd worden met de versterkingsopgave die Opwierde-Zuid kent. In 2018 wordt het traject met de wijk verder uitgewerkt om te komen tot een aanpak die invulling geeft aan de stedenbouwkundige ingrepen, verandering in de woningvoorraad, de parkeer- en verkeerssituatie en het groenplan. In 2018 zal ook gestart worden met het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen bij de integrale kindvoorzieningen. Als eerste bij de brede school Olingertil. Daarnaast wordt samen met de gemeente Delfzijl een campus voor voortgezet onderwijs ontwikkeld op de huidige locatie van het Eemsdelta en nabij het station van Appingedam.

De gemeenteraad van Appingedam zal in zijn vergadering van 9 november a.s. de begroting 2018 behandelen.Back to top button