Rechter geeft ESD gelijk: boete van 750.000 euro van tafel

Farmsum – Op 28 mei 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep van ESD tegen de aan haar door Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) opgelegde last onder dwangsom om de emissie van de kankerverwekkende SiC-vezels te beëindigen. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een overtreding waardoor GS niet bevoegd was om handhavend op treden en heeft de last onder dwangsom herroepen

Onverbrekelijke samenhang tussen vergunning en emissie
GS was van oordeel dat de SiC-vezels worden uitgestoten zonder dat de ESD daarvoor een vergunning heeft en er daarom  sprake is van een overtreding van artikel 2.1 eerste lid, onder e, Wabo. De rechtbank deelt dat standpunt niet.De emissie van SiC-vezels is niet expliciet verboden nu in de vergunning  geen voorschriften of regels met betrekking tot emissie van SiC-vezels zijn opgenomen.
Ook is de emissie van SiC-vezels niet impliciet in de vergunning verboden. De activiteit, die leidt tot de emissie van de SiC-vezels, namelijk de productie van SiC, is op zichzelf vergund en daarmee in beginsel ook de met die activiteit gepaard gaande emissies. Pas in de afgelopen jaren, vele jaren na de vergunningverlening, is gebleken dat deze op zichzelf vergunde activiteit gepaard gaat met de (onbedoelde en ongewenste) emissie van SiC-vezels. Uit de rapportages van de Stichting advisering Bestuursrecht komt naar het oordeel van de rechtbank overtuigend naar voren dat altijd sprake is geweest van een onverbrekelijke samenhang tussen het vergunde productieproces en de emissie van de SiC-vezels. 

Uitstoot zo veel mogelijk beperken
Tegen die achtergrond kan er slechts sprake zijn van een overtreding van het verbod om zonder vergunning de SiC-vezels uit te stoten indien er intussen een wettelijke regeling zou zijn aangenomen waaruit blijkt dat de ESD alsnog vergunning had dienen aan te vragen voor het uitstoten van de vezels. De rechtbank constateert dat er inmiddels en ten tijde van het bestreden besluit ingevolge artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit wel een minimalisatieverplichting geldt. Dat wil zeggen dat de ESD de uitstoot van de SiC-vezels zo veel mogelijk moet beperken maar ook dat de uitstoot van deze vezels op zich niet verboden is. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat ESD slechts met een veranderingsvergunning, waarvoor zij dan een aanvraag had moeten doen, aan de minimalisatieverplichting zou kunnen voldoen. Ook op die grond is daarom geen sprake van overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo.

Last onder dwangsom herroepen
Nu geen sprake is van een overtreding was verweerder niet bevoegd om handhavend op te treden. De rechtbank heeft daarom de last onder dwangsom herroepen.

Back to top button