Onderzoek naar mogelijke verbreding Luchtapp rond industriegebied Delfzijl

Farmsum – In juni 2018 startte de pilot met de Luchtapp en het Meetnet rond industriegebied Oosterhorn. Daaraan deden veertig omwonenden en vier bedrijven mee. De Luchtapp is nu geëvalueerd en uitkomst daarvan is dat de app zorgt voor beter inzicht in geurhinder. Vooral omwonenden waarderen deze vorm van monitoring. Er zijn genoeg aanknopingspunten voor voortzetting en mogelijk zelfs uitbreiding van de app. Gedeputeerde Staten gaf daarom opdracht voor het verkennen van de ontwikkelmogelijkheden van de Luchtapp.

Luchtapp en Meetnet
De provincie is, samen met andere partijen, gestart met de Luchtapp om geurhinder te verminderen en een goed beeld krijgen van de overlast die mensen ervaren en eventuele gezondheidsrisico’s. Daarnaast is een Meetnet geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied Oosterhorn te meten. Die metingen zijn zichtbaar in de Luchtapp en dus voor alle pilot deelnemers toegankelijk.

Wel goede monitoring, geen communicatie instrument
De evaluatie liet zien dan de Luchtapp een interessant monitoringsinstrument is. De app zorgt wél voor meer inzicht, maar niet voor betere communicatie tussen bedrijven en omwonenden. Bedrijven zien weinig meerwaarde in de Luchtapp. Omwonenden zien juist graag dat de Luchtapp uitgebreid wordt naar alle omliggende bedrijven. Daarnaast willen ze dat de Luchtapp aangevuld wordt met andere hinderaspecten en dat je via de app ook formele klachten kunt indienen. Het meetnet wordt ook geëvalueerd. De resultaten hiervan verwachten we dit voorjaar.

Pilot verlengd
Op 1 januari 2020 zouden de pilot Luchtapp en Meetnet aanvankelijk stoppen. De evaluatie van de Luchtapp geeft aanleiding om naar een vervolg te kijken. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen heeft daarom opdracht gegeven voor een verkenning: is het haalbaar en wenselijk om de Luchtapp te verbreden naar een app waarin je meerdere soorten milieuhinder kunt melden, ook formele klachten kunt indienen en waarin alle bedrijven meedoen? Om de verkenning te kunnen doen, zijn de huidige Luchtapp en Meetnet verlengd tot 1 juli 2020.

Back to top button