Kosten jeugdzorg zet gemeente Appingedam in de rode cijfers

Appingedam – Het financiële resultaat van de gemeente Appingedam over 2018 is vrijwel in lijn met de begroting. Dat blijkt uit jaarrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

In december 2018 is in de decembercirculaire een bedrag van € 5,4 miljoen ontvangen van het Rijk voor het aardgasvrij maken van delen van Appingedam. Dit bedrag zal bij de bestemming van het rekening resultaat worden toegevoegd aan de reserve aardbevingsbestendigheid.

De jaarrekening 2018 van de gemeente Appingedam sluit, na verrekening van de reserves, met een nadelig saldo van € 304.000. De lasten binnen het sociaal domein, voornamelijk die van de jeugdzorg, lopen in Appingedam op. Dit veroorzaakt mede het nadelig saldo.

Voorgesteld wordt om het tekort te dekken uit de algemene reserve en gelijktijdig een bedrag van € 150.000 vanuit de reserve sociaal domein toe te voegen aan de algemene reserve. Wethouder Annalies Usmany- Dallinga van financiën: “Het tekort op de jeugdzorg blijft een pijnpunt. Het budget van het Rijk is niet toereikend en mede hierdoor moeten we het tekort van 2018 opvangen binnen de algemene reserve en de reserve sociaal domein.”

In 2018 is er door het college ingezet op de grote maatschappelijke opgaven: de versterkingsopgave, sociaal domein, herindeling, stadsontwikkeling en economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Met de jaarrekening en het jaarverslag 2018 legt het college aan de gemeenteraad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. De jaarstukken 2018 zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2019Back to top button