Kabinet investeert 250 miljoen euro in Veiligheid en Justitie

Den Haag – Het kabinet investeert vanaf volgend jaar 250 miljoen euro structureel in Veiligheid en Justitie om de begroting meer solide te maken. Dit staat in een brief die de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Dijsselbloem van Financiёn aan de Tweede Kamer zenden. De begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie is op 25 en 26 november 2015.

Minister Van der Steur: ‘Deze investeringen zorgen voor meer zekerheid. Het gaat om belangrijke investeringen die knelpunten wegnemen. Het kabinet heeft een nauwkeurige analyse gemaakt van de risico’s op de begroting van Veiligheid en Justitie en voorstellen tot wijziging gedaan.’

Minister Dijsselbloem: ‘Belangrijk is dat de begroting van Veiligheid en Justitie hiermee in rustiger vaarwater komt. Tegelijkertijd wordt het financieel toezicht vanuit Veiligheid en Justitie op de verschillende organisaties die onder het ministerie vallen versterkt en gecentraliseerd.’

Investeringen
De komende jaren gaat er structureel meer geld naar het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de reclassering. Ook komt er meer geld beschikbaar voor het afpakken van crimineel vermogen. Daarnaast reserveert het kabinet geld voor de politie en de rechtsbijstand. Voor deze investeringen is structureel 200 miljoen euro extra beschikbaar.

Wetsvoorstellen
Het kabinet heeft besloten de wetsvoorstellen verhoging griffierechten en eigen bijdrage gedetineerden in te trekken. Het wetsvoorstel eigen bijdrage voor het strafproces wordt fors aangepast. In deze regeling worden de forfaitaire bedragen met 25% verlaagd. Om de besparingen die de oorspronkelijke wetsvoorstellen zouden opleveren te compenseren, maakt het kabinet structureel rond de 50 miljoen euro vrij. Het bedrag van de bijdrage aan slachtofferzorg blijft ongewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel (5 miljoen euro).
 
Asielzoekers
In verband met de hoge instroom van asielzoekers stelt het kabinet voor 2016 eenmalig een bedrag beschikbaar van 60,5 miljoen euro. Dit gaat naar de IND en het Nidos. Het bedrag wordt met name gefinancierd uit EU-middelen en de asielreserve.

Dekking
Als zich incidentele opbrengsten van grote schikkingen voordoen, waar in de VenJ-begroting geen rekening mee was gehouden, worden deze niet gebruikt om uitgaven op de VenJ-begroting mee te dekken. De minister van Financiën zal deze inkomsten gebruiken voor de algemene middelen. In ruil hiervoor wordt vanuit deze algemene middelen een bedrag van 100 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de VenJ-begroting.

Om  witwassen en corruptie beter te bestrijden, wordt structureel 20 miljoen euro geïnvesteerd in de FIOD en het OM. Op basis van een businesscase van de FIOD wordt verwacht dat dit een extra bedrag oplevert voor de begroting van Veiligheid en Justitie, oplopend tot 80 miljoen in 2020.

De huurtarieven van het Rijksvastgoedbedrijf vallen de komende jaren lager uit. Daarnaast is er een surplus in het eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf dat terugvloeit naar Veiligheid en Justitie. Beiden worden gebruikt als dekking voor de extra uitgaven in de VenJ-begroting. Ook zal door verdergaande samenwerking van de diverse bedrijfsvoeringsdiensten structureel 15 miljoen euro efficiencywinst worden geboekt.

Tot slot wordt voor de dekking van de intensiveringen in de jaren 2016 tot en met 2018 50 miljoen euro per jaar verdeeld over de verschillende departementen.

Back to top button