Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Middelstum – Nationaal Coördinator Groningen, twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben op donderdag 20 juli een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied vastgesteld. Het erfgoedprogramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders: ‘De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving. Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties.’

Behoud en hergebruik stimuleren

Met het Erfgoedprogramma willen de overheden het erfgoed behouden en hergebruik en verduurzaming stimuleren in de twaalf aardbevingsgemeenten. Ook streven overheden naar een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en versterking voor het Gronings erfgoed. Daarom inventariseren de gemeenten het erfgoed in hun gemeenten en de provincie start met een erfgoedmonitor en richt samen met NCG een erfgoedloket op. Daarnaast brengt NCG in beeld wat er nodig is aan investeringen en voert regie op het proces.

Erfgoed is ijkpunt

‘Het erfgoed vormt het ijkpunt in onze omgeving, het maakt dat we ons thuis voelen. Het is ook dynamisch – ontwikkelt zich – generaties voegen erfgoed toe en ruimen ook erfgoed op. Het mag alleen niet zo dynamisch worden dat we ons niet meer thuis voelen. Het erfgoedprogramma richt zich op deze ijkpunten en heeft meerwaarde door een goede samenwerking en afstemming’, aldus Fleur Gräper – Van Koolwijk, gedeputeerde verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en cultuur en sport van de provincie Groningen.

Samen sterk

Bij erfgoed zijn vele partijen betrokken. Door gezamenlijk op te trekken in het erfgoedprogramma kunnen de overheden  meer bereiken dan afzonderlijk mogelijk is en wordt meerwaarde en synergie gecreëerd. Met het programma is de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Het programma zorgt voor gemeenschappelijke uitgangspunten, heldere definities, duidelijke rol- en taakverdeling en concrete beleidsinstrumenten die worden ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van het erfgoed. Het erfgoedprogramma is een dynamisch programma en wordt met andere partijen steeds verder ontwikkeld op basis van nieuwe kennis en ervaring. Als een van de eerste opdrachten van het  erfgoedprogramma wordt een speciale handreiking voor de eigenaren en gebruikers van gebouwd erfgoed geschreven. Daarin zal in heldere taal onder andere worden beschreven wat eigenaren en gebruikers van welke partijen kunnen verwachten en hoe de verschillende procedures gaan lopen.

Back to top button