Geringe huurverhoging voor huurders Groninger Huis

Regio – Groninger Huis verhoogt per 1 juli de huur voor haar woningen met 1%. De corporatie past daarmee een gematigde en niet-inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Voor 1 mei ontvangen alle huurders hierover een brief.

Nog steeds lage huren
Ondanks de verhoging van 1%, waarvan 0,6 % inflatie, behoren de huren nog steeds tot de laagste in de regio. Groninger Huis heeft de inkomsten uit de huurverhoging nodig om de ambities te kunnen blijven realiseren: het levensloopbestendig en duurzaam maken van de huurwoningen en de opgaven voor sloop en nieuwbouw (herstructurering). Vooral de verduurzaming van woningen krijgt veel aandacht. Want het energiezuinig maken van woningen komt direct ten goede aan huurders: meer wooncomfort en door een lagere energierekening minder woonlasten.

Meer goedkope woningen
Om de kernvoorraad van goedkope woningen (huurprijs tot € 409,92) te vergroten verlaagt of bevriest de corporatie bovendien de huur van 75 woningen tot het niveau van € 409,92.

Advies Huurders Advies Groep
Groninger Huis heeft het voorstel voor de huurverhoging schriftelijk aan de Huurders Advies Groep voorgelegd en gevraagd om hierop een positief advies uit te brengen. Dit positief advies is inmiddels uitgebracht. De bewonerscommissies zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht van de huuraanpassingen.

Op het landelijk gemiddelde
Groninger Huis zit met deze huurverhoging precies op het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit een enquête door branche organisatie Aedes onder 180 woning corporaties

Back to top button