Gemeente Loppersum tevreden met resultaat jaarrekening 2016

Loppersum – De gemeente Loppersum sluit de jaarrekening 2016 af met een overschot van 1,5 miljoen. Wethouder Rudi Slager (Financiën) is trots op het positieve resultaat. “Financieel was 2016 een positief jaar. Ondanks onzekerheden -zoals uitgaven in het sociaal domein en het aardbevingendossier-, hebben we het vele werk dat is verzet, ruim binnen de beschikbare middelen kunnen uitvoeren. Een groot deel van het resterende positieve saldo zal leiden tot nog te betalen facturen of tot nog uit te voeren werkzaamheden. Bijvoorbeeld het scholenprogramma. We blijven daarmee binnen de financiële middelen die we tot onze beschikking hebben. We houden dan nog een bedrag over wat we kunnen toevoegen aan de reserves. Financieel staan we er daardoor nog steeds goed voor.”

Gaswinning

In 2016 is een begin gemaakt met de uitvoering van het meerjarenplan Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen in samenwerking tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente. De gevolgen van de gaswinning raken veel inwoners van onze gemeente. Er is daarom veel aandacht besteed aan het informeren van inwoners. Via de NCG heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen. Daaruit wordt het team bekostigt dat het gemeentelijke programma gaswinning en aardbevingen uitvoert. In 2016 is ruime aandacht besteed aan de bescherming van het cultureel erfgoed in de gemeente en aan de invulling van het scholenprogramma.

Bestuurlijke toekomst

In 2016 is in nauwe afstemming met de raad de inzet voor de bestuurlijke toekomst bepaald. Dat heeft niet geleid tot een traject van bestuurlijke opschaling waarin wij participeren. Met betrekking tot alternatieven zijn in het verslagjaar geen conclusies getrokken.

Sociaal domein

De transformatie binnen met sociaal domein is in volle gang. De rol en inbreng van inwoners, verenigingen en dorpen is verder toegenomen. De wijze van betrekken van inwoners en omgaan met burgerinitiatieven is in ontwikkeling. Een deel van het zorgbudget verschuift van Persoonsgebonden budget (PGB) naar Zorg in natura (ZIN – via de RIGG). Er is door de RIGG breed ingekocht, dat wil zeggen dat een groot aandeel zorgaanbieders onder de gecontracteerde partijen valt. Daardoor is het vaak goed mogelijk om maatwerk te leveren vanuit ZIN en is het gebruik van PGB minder vaak nodig.

Onderwijshuisvesting

De jaarlijkse actualisatie van het integraal huisvestingsplan heeft in 2016 plaatsgevonden. De onderwijsvisie is herijkt door toevoeging van ‘Veiligheid (als gevolg van aardgaswinning)’ als extra criterium naast ‘geld’, ’kwaliteit’ en ‘leefbaarheid’. We werken samen met de schoolbesturen op basis van gezamenlijke ambities om kwalitatief verantwoord basisonderwijs te behouden in relatie tot een dalend leerlingenaantal. Het uitvoeren van de kadernotitie Onderwijshuisvestingtransitie is gerealiseerd. Concreet houdt dit in dat er drie nieuwe kindcentra worden gebouwd (Middelstum, Stedum en Loppersum) en de scholen van de Netwerkschool worden versterkt en verduurzaamd (‘t ‘Zandt, Westeremden en Zeerijp).

Openbare ruimte

In 2016 is het nieuwe beleidsplan Openbaar Groen vastgesteld. In het nieuwe beleid is veel aandacht voor burgerparticipatie. Dit leidt ertoe dat steeds meer inwoners de handen uit de mouwen steken en het openbaar groen adopteren. Voor het groenonderhoud is in 2016 een nieuw contract opgesteld met Werkplein Fivelingo. Daarnaast is in 2016 het ‘Project dorpskommen’ gestart. Doel is alle dorpen te voorzien van eenduidige wegversmallingen. In 2016 is daarnaast sterk ingezet op voorlichting, educatie en interventies om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit het budget beschoeiingen is een begin gemaakt met onder andere de vervanging van de beschoeiing aan het Jaagpad in Middelstum. Ten aanzien van sportvelden is in 2016 gestart met de renovatie van voetbalvelden om de kwaliteit van de velden te verbeteren.

Andere belangrijke ontwikkelingen

Het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) is in 2016 geactualiseerd. Verschillende dorpen werken aan integrale plannen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan sociale samenhang. Daarnaast is in 2016 verder uitwerking gegeven aan het programma Middelstum centraal door o.a. de herinrichting en het project Fleur de Ville. Binnen het programma ”t Zandt op de kaart’ zijn middelen beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid in ‘t Zandt op een breed vlak. In 2016 heeft onderzoek plaatsgevonden om tot beperking van afvalstromen te komen door invoering van een gedifferentieerd tarief voor de inzameling van huisvuil.

Behandeling jaarrekening

De jaarrekening wordt op 10 juli 2017 door de gemeenteraad behandeld. Tot die tijd liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis en in de bibliotheken in de gemeente, de jaarrekening 2016 is ook te lezen op www.loppersum.nl.Back to top button