Gemeente Loppersum sluit Jaarrekening 2015 af met overschot 599 duizend euro

Loppersum – De jaarrekening 2015 van de gemeente Loppersum sluit met een overschot van 599 duizend euro. Wethouder Rudi Slager, portefeuillehouder Financiën is tevreden met dit positieve resultaat.

“Financieel gezien was 2015 een onzeker jaar. Kunnen we het Sociaal Domein binnen de toegekende middelen uitvoeren? Worden we gecompenseerd voor de werkzaamheden die we verrichten in het aardbevingendossier? Uiteindelijk hebben we het vele werk dat we hebben verzet ruim binnen de beschikbare middelen uit kunnen voeren. We hebben zelfs wat over gehouden en dat stemt ons tot tevredenheid. We blijven er financieel goed voor staan.”

 Gaswinning
De problematiek van aardbevingen ten gevolge van de gaswinnig is lange tijd beperkt gebleven tot de agenda van de gemeente Loppersum. De laatste jaren kwam daar verandering in. Door de gemeenteraad en het college van B en W is in 2015 regelmatig stelling genomen in de discussie over de veiligheid. Daarnaast is ambtelijk en bestuurlijk meegewerkt aan de oprichting van de Nationaal Coördinator Groningen. Mede onder regie van de gemeente zijn de eerste stappen gezet in het versterkingsprogramma. Als eerste overheid voor burgers heeft Loppersum individuele inwoners en groepen ondersteund. Ook is de publieksvoorlichting over alle aspecten die met gaswinning en aardbevingen te maken hebben voortgezet, onder andere via het Regionaal Informatiepunt Gaswinning. De extra ambtelijke inspanningen over de afgelopen jaren zijn uiteindelijk in 2015 door het Rijk gecompenseerd.

Sociaal Domein
De focus lag afgelopen jaar op het goed inregelen van de zorgtaken die per 1 januari 2015 bij de gemeente ondergebracht zijn. Ondanks zorgen vooraf durft de gemeente Loppersum nu voorzichtig te concluderen dat ze er in is geslaagd de overgang op verschillende terreinen voor de inwoners in goede banen te leiden en de negatieve effecten van de bezuinigingen te beperken. De toegang tot diverse voorzieningen in het sociale domein krijgt steeds meer vorm, zo is toegang tot WMO en Jeugd gerealiseerd binnen het KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum.

Bestuurlijke toekomst
Er heeft een verdere oriëntatie plaatsgevonden op de bestuurlijke schaal van de gemeenten in Noord-Groningen. Er zijn diverse werkgroepen gevormd met bestuurders en raadsleden van de gemeenten. De verschillende overleggen hebben niet tot concrete resultaten geleid omdat gemeenten zodanig van opvatting verschillen dat geen voorstellen met voldoende draagvlak mogelijk zijn gebleken.  De raad van Loppersum is op basis van afweging van voor- en nadelen tot de slotsom gekomen dat in geval van herindeling moet worden gefuseerd met Delfzijl, Eemsmond en Appingedam.

Openbare ruimte

De diverse beheer- en onderhoudstaken voor groen(onderhoud) en wegen zijn aan de hand van een vooraf opgesteld programma uitgevoerd en worden regulier gecontroleerd. Er wordt adequaat en snel gereageerd op meldingen via het meldsysteem Openbare Ruimte. De participatie in de openbare ruimte door bewoners is ook nu weer gegroeid. Bewoners waarderen de wijze waarop zij worden betrokken bij het beleid, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Er ontstaan steeds meer bewonersinitiatieven om de openbare ruimte te verbeteren en te adopteren. Vrijwilligers zijn actief in het groen, de speelplaatsen en op de begraafplaatsen.

Andere belangrijke ontwikkelingen
Met het Centrumplan Loppersum zijn onder andere een nieuwe supermarkt en parkeervoorziening in gebruik genomen. In Middelstum is de herinrichting van het Concordiaplein afgerond en is gestart met het maken van een plan om het Asingapark op te waarderen. Verder heeft de gemeente Loppersum samen met de inwoners het programma ‘t Zandt op de kaart opgesteld. De leefbaarheid van ‘t Zandt wordt hiermee gewaarborgd en voorzieningen worden in stand gehouden. Op het gebied van Milieu gebeurt ook veel. Zo zijn er vanuit het platform Duurzaam Loppersum lokale duurzaamheidsinitiatieven ondersteund en gefaciliteerd

Behandeling jaarrekening
De jaarrekening wordt op 30 mei 2016 door de gemeenteraad behandeld. Tot die tijd liggen de jaarstukken ter inzage bij het KlantContactCentrum op het gemeentehuis en in de bibliotheken in de gemeente. De jaarstukken zijn ook te lezen op www.loppersum.nl.

Back to top button