Gemeente Loppersum sluit 2019 financieel positief af; maar ziet financiële toekomst gemeente Eemsdelta somber in

Loppersum – De gemeente Loppersum sluit het boekjaar 2019 af met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Wethouder Slager (financiën): ‘We kijken tevreden terug op de resultaten over 2019, ondanks een redelijk moeilijk jaar, vooral door stijgende kosten op het gebied van het sociaal domein. Omdat op een groot deel van het resultaat nog verplichtingen rusten, blijft uiteindelijk een bedrag van € 22.000 over. Voor het laatste jaar als zelfstandige gemeente Loppersum hebben we een degelijke begroting opgesteld. Duidelijk is dat de coronacrisis een financiële impact zal hebben op het boekjaar 2020. Op dit moment is het nog te vroeg om hiervan de exacte gevolgen in beeld te brengen.’ De jaarrekening wordt op 29 juni 2020 door de gemeenteraad behandeld.

Lopster Dorpenprogramma
De inwoners in onze dorpen zijn zeer actief en er wordt veel georganiseerd. Dit is positief voor de leefbaarheid in de dorpen. Waar mogelijk ondersteunt en faciliteert de gemeente deze activiteiten. Ze hebben met het Mercedesbusje uit 1974 met de naam Neef Herbert een bezoek gebracht aan onze dorpen. Ook zijn er dorpscafé s georganiseerd. Hierbij is aan de inwoners gevraagd wat ze nodig hebben om hier nu en in de toekomst goed te kunnen leven. Inwoners reageerden hier positief op en dit heeft geresulteerd in zo’n 300 reacties van klein tot groot; het plaatsen van een bankje tot de bouw van een nieuw dorpshuis. Hierop volgend hebben wij via het Nationaal Programma Groningen (NPG) een aanvraag gedaan voor het Lopster Dorpenprogramma.

Versterking en leefbaarheid
Het plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019 laat zien dat er in de gemeente Loppersum veel moet gebeuren. In 2019 zijn het vooral particulieren die in het programma Heft in eigen hand/eigen initiatief begonnen zijn met de uitvoering van versterking van hun woning.

Voor de versterkingsopgave heeft de gemeente ingezet op een kwalitatieve woningvoorraad. Koppelkansen zoals sloop, nieuwbouw, verduurzaming van het woningbestand en een levensloopbestendige woningvoorraad worden daarbij benut en ingezet. Er wordt gekozen voor slopen en bouwen met beleid en daarbij spelen ze in op de huidige vraag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

Ook zoekt de gemeente verbinding met mogelijke herontwikkelingen in de openbare omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor ‘t Zandt en Loppersum. Ook leefbaarheid in de dorpen en wijken nemen ze hierin mee. In samenwerking met de actieve dorpsverenigingen en bewoners wordt geprobeerd om te komen tot gedragen planvorming.

In 2019 is de Erfgoedverordening gemeente Loppersum vastgesteld. Gemeentelijke monumenten kunnen worden aangewezen op basis van de Erfgoedverordening. Er zijn in 2019 zeven panden als gemeentelijk monument aangewezen.

Duurzaamheid en energie
Inwoners, starters en blijvers bieden wij duurzaamheidsleningen aan. Op deze manier willen wij het makkelijker maken voor hen om een eerste woning te kopen, te verduurzamen of levensloopbestendig te maken.

De gemeente Loppersum is een van de 27 proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Onderdeel van deze proeftuin is de Regeling Aardgasvrij Wonen, inmiddels is de uitvoering hiervan in volle gang en hebben 130 inwoners een aanvraag voor de regeling ingediend. Daarnaast wordt in Loppersum-Noord een warmtenet uitgerold waarop 60 woningen en vier utiliteitsgebouwen worden aangesloten. In Middelstum ontwikkelen we een duurzame demowoning.

Vanuit het NPG heeft gemeente Loppersum een subsidie ontvangen voor de inzet van energiecoaches. Samen met woningcorporaties, lokaal bedrijfsleven en energiecooperaties is een project energiecoaches opgezet met als doelgroep 50 sociaal huurders in de gemeente Loppersum. Ook hebben ze vanuit het NPG een subsidie ontvangen voor het opzetten van elektrisch deelvervoer in de 17 dorpen in de gemeente. Daarnaast neemt de gemeente deel aan een project om in Groningen en Drenthe 1000 laadpalen te realiseren. Ze bieden ondersteuning bij de verduurzaming van sportcomplexen. In overleg met de voetbalverenigingen Middelstum en Stedum zijn de oefenhoeken omgevormd naar kunstgras.


Herindeling Eemsdelta
Per 1 januari 2021 gaat Loppersum samen met Delfzijl en Appingedam verder als nieuwe gemeente Eemsdelta. Inwoners, maatschappelijke organisaties, de raden, medewerkers en andere partijen zijn betrokken bij het opstellen van een visie op de nieuwe gemeente, haar besturingsfilosofie en dienstverleningsconcept in het samenvattend document ‘Eemsdelta is dichtbij’. De gemeenteraden hebben in oktober 2019 ingestemd met het document en dit wordt in het 1e kwartaal 2021 ter vaststelling doorgeleid naar de gemeenteraad van Eemsdelta.

Back to top button