Gemeente Delfzijl sluit boekjaar 2015 positief af; Extra geld naar het ‘sociaal domein’

Delfzijl – De gemeente Delfzijl sluit het boekjaar 2015 af met een voordelig resultaat van ruim drie miljoen euro. Ruim twee miljoen euro gaat direct door naar het ‘sociaal domein’, waar extra geld wordt gereserveerd voor onder meer jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Jan Menninga toont zich tevreden met dit positieve resultaat, zeker omdat dit voor de komende jaren niet vanzelfsprekend is. Het college stelt de gemeenteraad voor om het resultaat bijna in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Dit is nodig om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Afgelopen jaar gekenmerkt door veel zichtbare resultaten
Met het aanbieden van de jaarstukken van het begrotingsjaar 2015 rond de gemeente een bewogen jaar af. Een jaar waarin veel veranderingen in gang zijn gezet, geïmplementeerd of afgerond. Het jaar 2015 wordt vooral gekenmerkt door zichtbare resultaten. Het college van de gemeente is daar trots op.

Herinrichting centrum, nieuwbouw, sportaccommodaties en basisscholen
Meest in het oog springend binnen het integraal investeringsprogramma is de herinrichting van het centrum. De woningbouw staat uiteraard centraal in de aanpak van de krimp. Zo is de planvorming voor de sloop van de flats aan de Finsestraat en aan het Vennenplein versneld afgerond en vindt er nieuwbouw in Delfzijl Noord plaats. Daarnaast zijn er onder andere goede resultaten geboekt in de voorbereidingen voor het verbeteren van de sportaccommodaties en de basisscholen.

Aardbevingsproblematiek en herstructureringsopgave
In 2015 heeft de Nationaal Coördinator Groningen het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ ontwikkeld. De gemeente Delfzijl ziet de kans op win-win situaties. Acties vanuit het meerjarenprogramma worden straks gerealiseerd in combinatie met de realisatie van acties voor de herstructurering die nodig is vanwege een krimpend aantal inwoners. Dit staat in het nieuwe Actieprogramma Aardbevingsbestendig Delfzijl 2016 – 2017 opgesteld.

Marconi Buitendijks en Muzeeaquarium
Na een voorbereiding van enkele jaren is Marconi Buitendijks van start gegaan. Het plan omvat onder andere het verleggen van de huidige zeedijk, de aanleg van een vergroot strand en een goede loop en fietsverbinding met het stadscentrum. Samen met het Muzeeaquarium bereidt het college van de gemeente een ‘upgrade’ voor van deze unieke voorziening. Zodat het een grote trekpleister Voor Delfzijl gaat worden.

Het sociaal domein: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie
Op 1 januari 2016 werd de decentralisatie van, voorheen rijkstaken, op het gebied van zorg afgerond. De werkwijzen voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn zodanig aangepast dat de gemeente in staat is gebleken om op een adequate en verantwoorde wijze te regelen dat de zorg toegankelijker wordt. Zoals uit een eerste klanttevredenheidsonderzoek onder Wmo cliënten, bleek, is de gemeente er in het afgelopen jaar in geslaagd om ondanks grote bezuinigingen, te regelen dat er tevredenheid is bij de Delfzielsters.

Het sociaal domein: zelfredzaamheid inwoners en fusie ISD en Fivelingo
De afronding van decentralisatie is het begin van een transformatie, een cultuuromslag. De zelfredzaamheid van inwoners staat daarbij centraal. Zo kunnen er straks met minder budget meer inwoners worden bereikt. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld en de uitvoering is gestart. De fusie tussen de ISD en Fivelingo is daarbij een hele belangrijke mijlpaal, zodat de participatie gaat toenemen en minder mensen straks afhankelijk zijn van een uitkering.

Meerjarenperspectief en inzet op veranderingen binnen sociaal domein
Voor wat betreft de financiën is er een bijzondere situatie ontstaan. Enerzijds is 2015 afgesloten met een substantiële meevaller, anderzijds is het meerjarenperspectief ongunstig. Door fors in te zetten op projecten gericht op de veranderingen binnen het sociaal domein, gaat het college van de gemeente er vanuit dat het meerjarenperspectief ook op de langere termijn blijft voldoen aan het raadsbesluit voor budgettaire neutraliteit.

Ontwikkelingen die minder positief waren
De gemeente heeft in 2015 helaas ook te maken gehad met enkele minder positieve ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan zijn de vorig jaar aangekondigde verhuizing van het ziekenhuis en het faillissement van de thuiszorginstelling TSN. Ook teleurstellend was het proces van herindeling. In 2015 is het niet gelukt om een constructieve en gedragen oplossing te vinden voor de gemeentelijke herindeling in Noord Groningen. Het college van de gemeente hoopt hierover in de komende maanden positievere berichten te kunnen melden.

Back to top button