Gemeente Delfzijl sluit 2019 financieel positief af maar vreest rode cijfers voor 2020

Delfzijl – De gemeente Delfzijl sluit 2019 af met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Het college van B&W stelt de raad voor om ruim € 1 miljoen te reserveren voor een aantal projecten waar na de begroting in 2019 geld voor kwam vanuit het Rijk. Dit geld wordt gereserveerd om in te zetten in 2020. Daarnaast stelt het college voor om een budget van € 90.000 beschikbaar te stellen voor de invoering van de Omgevingswet en het resulterende bedrag van € 305.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Financieel gezond blijven
Wethouder Jan Menninga van Financien: “Terugkijkend zien we dat we in 2019 grote stappen hebben gezet op thema’s uit het coalitieakkoord zoals aardbevingen de baas en de gemeentelijke herindeling. We kunnen het jaar 2019 financieel nog afsluiten met een voordelig saldo. Voor het jaar 2020 ben ik een stuk pessimistischer. Onder meer door de steeds stijgende kosten, vooral binnen het Sociaal Domein komen we in de rode cijfers. Ook de impact van het coronavirus zal groot zijn. Een groot gedeelte van de meerkosten is structureel. Dat is buitengewoon ongunstig voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Voor de nieuwe raad ligt er een grote uitdaging om de juiste keuzes te maken. Van de Rijksoverheid verwacht ik te weinig om de grote zorgen weg te nemen”.

Jaarrekening op 25 juni in de raad
Met de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de jaarrekening tijdens de openbare raadsvergadering in de raadszaal op donderdag 25 juni 2020.

Back to top button