Gemeente Delfzijl heeft de financiën op orde en verlaagt belastingdruk

Delfzijl – Het college van B en W van de gemeente Delfzijl is verheugd de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting 2018 aan te bieden waarin ook, zij het in beperkte mate, ruimte is voor nieuw beleid. Jan Menninga, wethouder Financiën geeft aan: ‘We hebben gekozen terughoudend te zijn in de keuze voor nieuw beleid. We vinden dat het nieuwe college na de verkiezingen van maart 2018 de ruimte moet hebben het nieuwe beleid verder in te vullen. Daarnaast hebben we momenteel een groot aantal projecten onderhanden. De belasting van het ambtelijk apparaat is daardoor erg hoog. De rek is eruit.’

Doelstellingen voortvloeiend uit het coalitieakkoord zijn nu grotendeels uitgevoerd. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor een aantal belangrijke onderwerpen, die in 2018 een vervolg krijgen. De gemeente Delfzijl is er verder in geslaagd om de gemeentelijke lasten voor haar inwoners met € 22,35 per huishouden te verlagen ten opzichte van 2017. Jan Menninga: ‘Ik ben ronduit tevreden over dat de lasten voor de meeste inwoners in 2018 lager zullen zijn dan bij de start van dit college in 2014.’

Gezonde financiële huishouding

De gemeente Delfzijl start 2018 met een gezonde financiële huishouding. In 2018 wil de gemeente in ieder geval voortzetten waar het afgelopen jaar mee is gestart.

De veranderende rol van de (lokale) overheid neemt daarin een prominente positie in. We verschuiven van ‘hoe doet de inwoner mee’ steeds meer naar ‘hoe doet de overheid mee met de inwoner’. We blijven zoeken naar manieren om met onze inwoners onze samenleving zo vorm te geven, dat iedereen mee kan doen. De positieve signalen die wij krijgen op hoe wij nu samenwerken, geven aan dat wij op de goede weg zijn. Verder is de gemeente Delfzijl tevreden met de ingezette lijn voor het Muzeeaquarium, het IVAK en theater De Molenberg. Ten aanzien van onderwijs en sport hebben de impulsen er voor gezorgd dat de kwaliteit hiervan voor langere tijd is geborgd. De gemeenteraad neemt op 9 november een besluit op de voorgestelde begroting.

Afzonderlijk voorstel nieuw beleid

Het college heeft besloten geen kadernota 2018 vast te stellen. Dit komt door financiële ontwikkelingen, zoals de versnelde afbouw van de precariobelastingen op grond van een wijziging van de Gemeentewet (maart 2017) en onzekerheden over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds. Ook vragen gemeenschappelijke regelingen een hogere bijdrage van de gemeente. In plaats daarvan legt het college de raad bij de begroting 2018 vier voorstellen voor nieuw beleid voor in een apart voorstel. Dat stelt de raad beter in de gelegenheid integrale afwegingen te maken binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Ook over het nieuwe beleid neemt de gemeenteraad op 9 november een besluit. Het gaat om de volgende vier voorstellen.

Duurzaam Dynamisch Delfzijl

We staan voor een duurzaamheidsopgave en moeten uitvoering geven aan afspraken die in Europees en landelijk verband zijn gemaakt over duurzaamheid. We doen al veel, maar er is regie nodig om op verschillende niveaus (klimaat, industrie, gemeente breed, onderwijs, individueel). Daarbij wil Delfzijl een voorbeeldrol vervullen. We kunnen vanuit moreel en ethisch oogpunt niet achterblijven in het realiseren van onze eigen taakstelling.
Eenmalige lasten: 2018: € 30.000,-, 2019: € 30.000,-Back to top button