Geen bezwaar meer tegen nieuw windpark bij het Oosterhorn

Delfzijl – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport voldoende milieuinformatie bevat voor de besluitvorming over het windpark en het geurbeleid. Zo zijn de milieueffecten van het windpark nu duidelijk in beeld gebracht. De beschrijving van het provinciale geurbeleid en de effecten van geurhinder zijn nu ook inzichtelijk.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Delfzijl voor het bestemmingsplan en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voor de omgevingsvergunning – besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan

De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en windturbines. Voor de windturbines op ‘Windpark Delfzijl Midden’ moet een omgevingsvergunning worden afgegeven. Voordat de gemeenteraad (bestemmingsplan) en de provincie Groningen (omgevingsvergunning) een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie miste in een eerdere versie van het rapport de nodige milieu-informatie over het windpark en de geurhinder. Daarom is het rapport aangepast. Daarnaast miste de Commissie ook informatie over de ambities voor duurzaamheid, energie en leefomgeving. Het aanvullende rapport over dit onderwerp wordt later getoetst door de Commissie. De gemeenteraad van Delfzijl heeft de Commissie vervolgens gevraagd het aangepaste milieueffectrapport opnieuw te toetsen.

Het advies

Het aangepaste rapport onderbouwt helder hoe groot het windpark moet zijn dat op deze locatie moet komen. Duidelijk is geworden dat variatie voor de opstelling van windturbines met minder effecten op landschap en leefomgeving niet realistisch zijn op deze locatie.

Uit het aangepaste rapport wordt ook duidelijk hoe het nieuwe geurbeleid van de provincie kan worden doorvertaald in het gemeentelijk beleid. De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport voldoende milieu-informatie beschikbaar is gekomen om een besluit te kunnen nemen over het geurbeleid in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark.

Back to top button