Forse impuls voor project ‘Zilte landbouw’

Eemshaven – Het project ‘Zilte landbouw’ heeft een subsidie van 3,1 miljoen euro ontvangen vanuit het Interreg North Sea Region programma, ‘Salfar’. De totale omvang van het project bedraagt 6,2 miljoen euro. Het project heeft een looptijd van 4,5 jaar en loopt tot eind 2021. In dit Europese project werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Groot-Britannië, Noorwegen en Nederland onder leiding van de provincie Groningen nauw samen aan het thema zilte landbouw. Denk aan innovatieve landbouwmethodes om verzilte landbouwgronden economisch rendabel te maken, de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige regionale zilte producten ter versterking van de regionale economie en vergroting van bewustwording bij bedrijven en overheden. Bij de Dubbele Dijk die wordt aangelegd bij Hoogwatum (nabij Delfzijl), worden deze innovaties straks volop toegepast. Deze ervaringen bieden internationaal perspectieven voor deltagebieden.

Ontwikkelen van nieuwe economieën binnen de Dubbele Dijk

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest hebben samen het pilotproject Dubbele Dijk ontwikkeld als alternatief voor een standaard dijkversterking. De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl voldoet niet meer aan de normen van waterveiligheid. Met dit unieke concept zal worden aangetoond dat verzilting een kans is om te komen tot nieuwe economieën met rendabele bedrijfsvoering van zilte landbouw en aquacultuur. Vanuit het project ‘Zilte teelten’ wordt binnen de Dubbele Dijk geëxperimenteerd met het binnendijks telen van kokkels, zeewieren en zilte gewassen.

Experimenteren met zouttolerante gewassen

Door klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel in de loop van de 21ste eeuw steeds verder. Als gevolg hiervan dringt zout water steeds verder landinwaarts binnen. Daardoor verzilten landbouwgronden in kustgebieden. Om deze landbouwgronden ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, zijn zouttolerante gewassen nodig. Door te experimenteren met de zouttolerantie van bestaande landbouwgewassen, kunnen deze gewassen worden gemodificeerd zodat ze in de toekomst ook goed kunnen gedijen op verzilte grond. Het gaat dan bijvoorbeeld om aardappels, diverse groentesoorten, maar ook om granen zoals gerst en haver. Er wordt her en der al met zouttolerante gewassen geëxperimenteerd, zoals bij het Zilt Proefbedrijf Texel. Verder worden ook de mogelijkheden van nieuwe gewassen nadrukkelijk onderzocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kokkels, zeewier, ijskruid of lamsoor.

Internationale samenwerking

Op initiatief van de Waddenacademie in juni 2015 is het project ‘Zilte teelten’ ontwikkeld. Binnen ‘Zilte landbouw’ staat internationale samenwerking voorop. Door te werken aan gezamenlijke doelstellingen, door kennisdeling en door de opzet van een internationaal onderzoeksprogramma met ‘living labs’ in alle deelnemende landen wordt het thema rond de hele Noordzee geagendeerd en dienen de resultaten van het project als belangrijke input voor klimaatbestendige landbouw wereldwijd.

Back to top button