4.1 C
Delfzijl
9 maart 2021 10:51

College gemeente Delfzijl schetst ontwikkelingen komende jaren in kadernota

KlussenKlussen
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen
Mode 2021Mode 2021

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl legt binnenkort de kadernota 2017 voor aan de gemeenteraad. In de nota schets het college op hoofdlijnen de ontwikkelingen die de komende jaren de gemeentelijke agenda beheersen. Wethouder Jan Menninga: “Het is gelukt een goed perspectief voor de gemeente te schetsen met een solide financiële basis. Dit tegen de achtergrond van onze beperkte financiële mogelijkheden, bezuinigingen van het Rijk, de aardbevingsproblematiek en ons krimpend inwonersaantal.”

Duidelijke koersbepaling voor sociaal domein, gaswinning en herindeling
In voorgaande jaren is onder andere met de vaststelling van Actieplan Dorpen en Wijken en Actieplan centrum Delfzijl duidelijk gemaakt wat voor prioriteiten en keuzes de gemeente voor de lange termijn heeft gemaakt. De gemeente ziet zich daarnaast geconfronteerd met vraagstukken waar zij wel een duidelijk koers kan bepalen maar die zich niet zo makkelijk lenen voor pasklare oplossingen. Het gaat hierbij om het sociaal domein, de gaswinning en de herindeling.

Meer ruimte inwoners en eigen kracht centraal in sociaal domein
De decentralisatie van, voorheen rijkstaken, op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp is afgerond. Beleidsmatige en financieel staat de gemeente voor een grote uitdaging. Financieel zou er een gat kunnen dreigen te ontstaan. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verwachte demografische ontwikkelingen, de bezuinigingstaakstelling vanuit het Rijk en de effecten van de nieuwe geldelijke verdeelmodellen van het Rijk. Als antwoord hierop streeft de gemeente naar meer ruimte voor haar inwoners om hun eigen leven vorm te geven. De eigen kracht van inwoners staat hierbij centraal. Uiteindelijk wil de gemeente met minder middelen meer bereiken.

Drastische beperking gaswinning gewenst voor ‘een keer ten goede’
Met betrekking tot de gaswinning kiest de gemeente Delfzijl het uitgangspunt ‘better safe then sorry’. Een drastische beperking van de aardgaswinning is daarom gewenst. Er is op korte termijn ‘een keer ten goede’ nodig, die de onzekerheid die de gaswinning voor de inwoners van de gemeente met zich meebrengt en de aantasting van het leef- en woongenot in onze regio, beperkt en nieuw perspectief brengt. De gemeente blijft zich daar voor inzetten. Schade moet worden vergoed en waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners.

Bij start herindeling eigen keuzes alleen te maken met goedkeuring anderen
Ook het herindelingsproces waarin de gemeente Delfzijl zich bevindt, raakt de inhoud van de kadernota. Zodra duidelijk is met welke partners de herindeling gaat plaats vinden, plaatst de provincie de betrokken gemeenten onder preventief financieel toezicht. Het maken van eigen (financiële) keuzes kan dan alleen plaatsvinden met goedkeuring vooraf door de provincie of instemming van de toekomstige samenwerkingspartners.

De meest in het oog springende voorstellen uit de kadernota
Naast de koersbepaling voor een aantal belangrijke onderwerpen, presenteert het college van de gemeente in de kadernota ook flink wat concrete voorstellen om haar doelen te bereiken. Een aantal daarvan springt voor het college uit.

Verbeteren Digitale Dienstverlening: alle digitale mogelijkheden inzetten
De gemeente Delfzijl stelt haar burgers en bedrijven centraal en wil alle digitale mogelijkheden inzetten om haar cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. In het collegeakkoord “Verbindend Delfzijl” is opgenomen dat de gemeente ten aanzien van de website wil behoren tot de Top-50 van ons land. Onderdeel van de voorstellen in de kadernota is dan ook een verbetering van die website. Daarnaast worden onder andere voorstellen gedaan om een snellere digitale afhandeling van productaanvragen te bewerkstelligen of deze bijvoorbeeld als cliënt van de gemeente te kunnen volgen via MijnOverheid.nl.

Meer verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en werkgelegenheid voor goede economie
Mede ingegeven door de ontwikkelingen binnen het sociaal domein wil de gemeente meer inzetten op de verbinding in de keten onderwijs – arbeidsmarkt – werkgelegenheid. Tot op heden is steeds sprake geweest van nadruk op het aantrekken van bedrijvigheid. De vraagstukken op dit gebied zijn in het noorden onevenredig groot. Dit geldt in de regio Delfzijl vooral voor het economische cluster Eemshaven/Industriepark Delfzijl. De gemeente Delfzijl wil de vraagstukken daarom samen met de gemeente Eemsmond oppakken. Daarnaast vormt het thema economie een belangrijk onderdeel van de agenda van de Nationaal Coördinator Groningen. De gemeente wil daarbij aanhaken, zodat zij in plaats van volgend, mede de agenda kan bepalen.

Integraal Investeringsprogramma (IIP): Dorpen & Wijken
De dorpen en de wijken van de gemeente Delfzijl staan meer aan het roer dan voorheen. Hierbij hebben zij ook de beschikking over een aanzienlijk budget. De gemeente treedt haar inwoners nu dan ook veel meer tegemoet vanuit een faciliterende rol. Dat gaat niet ineens en zal, vooral in de beginperiode, gepaard gaan met de nodige ‘groeistuipen’. Op termijn leidt dit tot dorpen en wijken die in staat zijn met elkaar te komen tot een duurzaam perspectief. Specifiek verwacht de gemeente in 2017 de volgende zaken op te pakken: Elk dorp een dak, Gebiedsgerichte aanpak Holwierde en, Sportvoorzieningen in Spijk en Farmsum.

Vernieuwing in en rond het centrum van Delfzijl
In 2017 start de uitvoering van de werkzaamheden rond het Marconiproject. Het gaat om de aanleg van het nieuwe vergrote stadsstrand, de verbinding tussen het strand en het centrum en de aanleg van het kwelderlandschap voor de kust. In samenhang daarmee wil de gemeente de plannen voor het stationsgebied, het Vennenplein, maar ook voor een woonzorgzone verder uitwerken. Voortbordurend op de integrale visie zoals die in het verleden voor het centrum van Delfzijl is vastgesteld.

Muzeeaquarium krijgt kwaliteitsimpuls
Waar in eerste aanleg de inzet was om te komen tot verplaatsing of een beperkte aanpassing van het Muzeeaquarium, ziet de gemeente door de combinatie met de komende dijkverzwaring, mogelijkheden om de museumfunctie uit te bouwen tot een hoogwaardige voorziening van bovenregionale betekenis. Daarbij wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls op zowel de inrichting als het beheer. Dit sluit aan bij de ambitie en de kwaliteit die wij met het centrum en de inrichting rond de kuststrook nastreven. De huidige plannen voor het Muzeeaquarium worden daarom herzien. De investering die nodig is, ligt substantieel hoger in eerste instantie was bedacht.

Woningbouw en krimpopgave
De gevolgen van het krimpend inwoneraantal van de gemeente voor woningbouw en voorzieningen, zijn opgenomen in het gemeentelijk investeringsprogramma Dorpen en Wijken en Centrum Delfzijl. Vooral de sloopopgave is voor de verdere jaren nog niet op geld gezet, omdat het financieel arrangement dat tussen de provincie en de DEAL-gemeenten is aangegaan hierin niet voorzag. De gemeente gaat ervan uit dat het overleg hierover met de provincie in 2017 een vervolg krijgt.

Theaterfunctie de Molenberg blijft het belangrijkst
Eerder heeft de gemeente ingezet op verbreding en versterking van de culturele functie van de Molenberg. Onderzocht is of het mogelijk was het IVAK hier onder te brengen, de bibliotheekfunctie uit te bouwen en het Muzeeaquarium een plaats te geven. Inmiddels zijn op deze onderdelen andere keuzes gemaakt. Hierdoor blijft voor de Molenberg de theaterfunctie de belangrijkste pijler. Het komend jaar wil de gemeente benutten om inzichtelijk te maken wat de kosten bedragen van een ‘up to date’ theatervoorziening in de gemeente en wat dit voor de jaarlijkse lasten betekent.

Volg ons op

10,968FansLike
1,424VolgersVolg
5,233VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
KlussenKlussen
Mode 2021Mode 2021

Populaire berichten