Landelijk nieuws

 • Versterking Groningen in volgende fase

  Den Haag – Binnenkort zijn 1000 versterkte huizen opgeleverd, waarvan de helft in 2019.  Ook zullen voor het einde van dit jaar vrijwel alle huizen met een verhoogd risico in Groningen zijn gecontroleerd. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. Dat staat in een brief die de ministers Wiebes (Economische…

  Lees meer »
 • Celstraffen bij geweld tegen politieagenten en hulpverleners

  Den Haag – Er kan straks geen taakstraf meer worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak. Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners zoals ambulancebroeders en brandweermensen zwaarder worden gestraft.Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie…

  Lees meer »
 • Regeling sanering varkenshouderijen in november open voor deelname

  Den Haag – Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. Vanaf 11 oktober kunnen…

  Lees meer »
 • Onderwijszorg Nederland luidt noodklok om ‘verloren’ kinderen met een taalachterstand

  Den Haag – De Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) presenteerde vrijdag een pamflet om de groep ‘verloren’ kinderen met een grote taalachterstand te helpen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over kinderen met een ernstige lees- en spellingachterstand, maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Zij komen niet in aanmerking voor een…

  Lees meer »
 • Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

  Den Haag – Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden ontwikkeld kan worden. Hiervoor stelt minister Van Engelshoven €20 miljoen beschikbaar. Passend, flexibel en innovatief onderwijs‘’Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor…

  Lees meer »
 • Ministerraad akkoord met herindeling Eemsdelta-gemeenten

  Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum die willen samen de nieuwe gemeente Eemsdelta gaan vormen. Nieuwe gemeente EemsdeltaIn de provincie Groningen zijn gemeenten al langer bezig met het…

  Lees meer »
 • Sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens

  Den Haag – Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Prettig wonen betekent dat genoeg woningen beschikbaar…

  Lees meer »
 • Maatschappelijke diensttijd februari 2020 officieel van start

  Den Haag – Sinds de zomer van 2018 zijn door heel Nederland 75 MDT-projecten (maatschappelijke diensttijd) gestart waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten heeft staatssecretaris Blokhuis…

  Lees meer »
 • De gaswinning uit het Groningenveld stopt in 2022

  Den Haag – De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen. Dat schrijft minister…

  Lees meer »
 • Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden

  Den Haag – Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de…

  Lees meer »
 • Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

  Den Haag – Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk ditmaal een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar. Vanaf maandag 9 september kunnen er opnieuw voorstellen aangemeld worden voor nieuwe Regio Deals. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister…

  Lees meer »
 • Veehouderij op weg naar verduurzaming

  Den Haag – Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het programma Duurzame Veehouderij afspraken gemaakt. In deze transitie naar kringlooplandbouw neemt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook maatregelen op het gebied van wet-…

  Lees meer »
Back to top button