Gemeente Appingedam houdt vast aan detailhandelsstructuur

Appingedam – Trip Advocaten en Notarissen B.V. heeft de aanbiedingsbrief voor de nadere onderbouwing brancheringsbeperking bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dat is gebeurd in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Vorige week stemde de gemeenteraad unaniem in met het rapport ‘Appingedam, nadere motivering brancheringsbeperking bestemmingsplan Stad Appingedam’.

Met het indienen van de aanbiedingsbrief en de onderbouwing heeft de gemeente voldaan aan de opdracht in de tussenuitspraak d.d. 20 juni 2018 van de Raad van State om de brancheringsregeling voor het Woonplein in het bestemmingsplan Stad Appingedam nader te onderbouwen. De gemeente houdt vast aan de huidige detailhandelsstructuur.

De Afdeling stelde het Hof van Justitie in januari 2016 vragen over deze zaak. Zij wilde van het Hof onder meer weten of detailhandel in goederen ook onder de Europese Dienstenrichtlijn valt. Het Hof beantwoordde die vraag in januari 2018 bevestigend. Maar of de brancheringsregels uit het bestemmingsplan vervolgens ook aan de voorwaarden van de Dienstenrichtlijn voldoen, waaronder de evenredigheid, moest de Afdeling van het Hof zelf beslissen.

Evenredigheid
In de tussenuitspraak oordeelt de Afdeling dat nog niet kan worden uitgemaakt of aan de voorwaarde van evenredigheid uit die richtlijn is voldaan. De gemeenteraad ging er namelijk van uit dat als op het Woonplein ook reguliere detailhandel zou worden toegelaten, dat zou zorgen voor een minder leefbaar centrumgebied met meer leegstaande winkels. Maar die stelling is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te algemeen. Een onderbouwing ‘aan de hand van een analyse met specifieke gegevens’ inzake de geschiktheid van de planregeling werd gemist. Dat betekent dat op dat moment nog niet kon worden beoordeeld of de gemeenteraad redelijkerwijs de conclusie kon trekken dat de brancheringsregels evenredig zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de regels ‘niet verder gaan dan nodig zijn om het beoogde doel te bereiken’ en of dat doel ‘niet met andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt’.

De gemeente Appingedam kreeg van de Afdeling een half jaar de tijd om de evenredigheid van de brancheringsregels in het bestemmingsplan te onderbouwen.  Volgens Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is de geschiktheid en de evenredigheid van de brancheringsregels voor het Woonplein met de onderbouwing  aangetoond.

Nadere motivering
Burgemeester en wethouders hebben Rho adviseurs voor leefruimte in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning (BSP) en Locatus, opdracht gegeven de onderbouwing met specifieke gegevens op te stellen. Dit heeft geresulteerd in het bovengenoemde rapport. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek heeft een door de gemeente Appingedam georganiseerde expertmeeting plaatsgevonden.  In de expertmeeting hebben deskundigen van onder andere Rho adviseurs, BSP en Trip Advocaten en Notarissen B.V. meegedacht over het onderzoek en het juridisch kader. De Raad van State doet in 2019 een einduitspraak.

Back to top button