Aanvulling op nieuw bestemmingsplan voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Delfzijl – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Diverse milieunormen worden hiermee opgenomen in het bestemmingsplan. Wethouder Hans Ronde: ‘We hebben in dit ontwerp de normen voor slagschaduw naar nul uren toevoeging per jaar weten terug te brengen. Voor bedrijven geldt een norm van zes uren. Dat is voor omwonenden een verbetering ten opzichte van de vorige normen. De normen voor schittering, externe veiligheid en geluid zijn hetzelfde gebleven. Door het opnemen van de normen in het bestemmingsplan wordt voldaan aan de uitspraak van de Raad van State (RvS).’

Uitspraak RvS
Op 30 juni heeft de RvS namelijk een tussenuitspraak gedaan in de zaak betreffende het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. In die uitspraak staat aangegeven dat het Activiteitenbesluit – een rijksregeling waarin veel milieunormen zijn opgenomen – voor windparken niet meer gebruikt kan worden. De RvS heeft de gemeente 26 weken de tijd gegeven dergelijke normen nu zelf te onderbouwen en rechtstreeks op te nemen in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het gaat hier om de normen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe veiligheid.

Nieuwe normen
De gemeente heeft met de provincie, adviesbureaus en initiatiefnemers uitgezocht welke normen passend zijn voor deze locatie. Hierbij is vooral gekeken naar een algemene belangenafweging.  Het adviesbureau Pondera heeft hiervoor een rapport opgesteld waarin de verschillende normen en de gevolgen van de normen voor de omgeving in kaart zijn gebracht. De gemeente en provincie hebben op basis van dit rapport en ander onderzoek  een afweging gemaakt om de nieuwe normen te kunnen bepalen. Deze normen zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Dit bestemmingsplan is een aanvulling op het al bestaande bestemmingsplan Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.

Geen nieuwe ontwikkeling
De gemeente Eemsdelta heeft zich in het coalitieakkoord uitgesproken tegen meer windmolens in de gemeente. Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is geen nieuwe ontwikkeling, maar een ontwikkeling die al enkele jaren loopt. Toen hebben de gemeente en de provincie met de initiatiefnemer afgesproken mee te werken aan dit project. Dit is vastgelegd in een overeenkomst.

Het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding betreft een windpark ten zuiden van het bestaande Windpark Delfzijl Zuid. Met de uitbreiding gaat het om het realiseren van zestien windturbines, gelegen rondom de Zomerdijk.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt, samen met de omgevingsvergunning van de provincie, zes weken ter inzage.

Back to top button