Voorkeursalternatief hoogspanningsverbinding Eemshaven en Vierverlaten bovengronds

Eemshaven – De hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt geheel bovengronds aangelegd volgens het voorkeursalternatief zoals dat eerder is vastgesteld.
Het voorkeursalternatief dat in 2021 in gebruik genomen kan worden, biedt ten opzichte van de huidige (220 kV) verbinding een aantal voordelen. Zo daalt het aantal woningen dat onder of vlakbij de verbinding staat van 66 naar 3 en neemt het aantal meters hoogspannings-verbinding af van 50 km naar 40 km.

In overleg met de regio zijn verschillende alternatieve ondergrondse tracés bekeken. Vervolgens zijn de effecten van de alternatieve tracés grondig onderzocht. Op basis van dit onderzoek constateert minister Kamp van Economische Zaken dat de meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg gering is en niet opweegt tegen de meerkosten die berekend zijn tussen €105 en €135 miljoen.

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een fors pakket maatregelen waarmee de ecologische effecten van de verbinding worden verbeterd. Het gaat hier bijvoorbeeld om maatregelen die bijdragen aan het beheer van weidevogels. Daarnaast zal de regio een rol gaan spelen in het nemen van maatregelen die ertoe leiden de verbinding beter te laten passen in het landschap.

Rond de zomer van 2017 ligt het ontwerp inpassingsplan van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven-Vierverlaten ter inzage.

Het kabinet staat voor een overgang naar het gebruik van meer hernieuwbare energie. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie neemt toe. Het huidige landelijk hoogspanningsnet voldoet niet aan de eisen van de toekomst en moet aangepast worden. De huidige 220 kV-verbinding moet daarom verzwaard worden naar een 380 kV-verbinding.

Back to top button