Tekort van bijna twee miljoen euro bij Werkplein Fivelingo

Delfzijl – Werkplein Fivelingo ziet zich geconfronteerd met een te verwachten tegenvallend resultaat over de eerste 8 maanden van 2019. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal huishoudens dat een beroep doet op een inkomensuitkering is gestegen in plaats van gedaald. De uitstroom naar werk blijft ver achter bij de doelstelling.

Ook de uitgaven voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid liggen aanzienlijk hoger. Verder zijn de loonkosten door de nieuwe cao 2019 aanzienlijk gestegen, terwijl de loonkosten in algemene zin, mede als gevolg van de zogeheten payroll wijzigingen, ook hoger uitvallen. Door de tegenvallers ontstaat een tekort ten opzichte van de begroting voor dit jaar van circa € 1,9 miljoen euro. Inmiddels is een reeks van maatregelen in voorbereiding om het tij te keren.

Werkplein Fivelingo is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de uitvoering van minimaregelingen voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In verband met de aanstaande fusie van deze drie gemeenten moeten de financïen van de organisatie op zo kort mogelijke termijn weer in de pas lopen. Dat is ook in het belang van de medewerkers van Werkplein Fivelingo.

Door het invoeren van diverse maatregelen op de verschillende taakvelden en een door het dagelijks bestuur opgelegde taakstellende bezuiniging van € 500.000 op de uitvoeringskosten ziet het perspectief er voor 2020 en de jaren daarna positiever uit. Er wordt een intergemeentelijke werkgroep ingericht die samen met Werkplein Fivelingo onder meer gaat zorgen voor een strakkere sturing, uitvoering van de taakstelling en ontwikkeling van een actieplan om het aantal inkomensuitkeringen terug te brengen door de uitstroom te bevorderen.

Met het intergemeentelijk karakter van de werkgroep wordt feitelijk een voorschot genomen op de aanstaande fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2021. Daarnaast zal het financieel tekort worden verkleind door een deel van de financiële reserve in te zetten, zodat de drie gemeenten samen volgens een verdeelsleutel wordt gevraagd in totaal € 1,9 miljoen bij te dragen.

Voorzitter M. Joostens van Werkplein Fivelingo spreekt namens de in het bestuur deelnemende Eemsdelta-gemeenten van een tegenvallende ontwikkeling: “Wij zien enerzijds dat Werkplein Fivelingo is geconfronteerd met kostenverhogingen die buiten de organisatie zelf liggen. Denk aan de nieuwe cao, maar ook de gewijzigde wetgeving voor payroll-medewerkers voor wie nu dezelfde en dus duurdere arbeidsvoorwaarden gelden als voor ambtenaren. Tegelijk zien we dat de organisatie duidelijk beter moet presteren. De uitstroom van inkomensgerechtigden naar werk is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van Werkplein Fivelingo. Deze uitstroom moet fiks omhoog. Simpel gezegd moeten er meer mensen uit de uitkering aan het werk. Werkplein Fivelingo is een sterk sociaalvoelend en mensgerichte organisatie en dat is ook begrijpelijk. Tegelijk zien we dat de organisatie minder resultaatgericht is. Daar moet verandering in komen. Dat is dan ook de reden dat we de intergemeentelijke werkgroep instellen. Er moet gewoon een stevige stap bovenop”.

In de eerstkomende raadsvergaderingen van de drie gemeenten komen de voorstellen aan de orde.

Back to top button