Sobere voorjaarsnota Midden-Groningen leidend naar betere financiële basis

Midden-Groningen – Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een sobere Voorjaarsnota gepresenteerd. In de Voorjaarsnota zijn de ombuigingsvoorstellen verwerkt die al eerder naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Wethouder Erik Drenth (Financiën) zegt dat in de Voorjaarsnota de effecten van de mei-circulaire van het Rijk nog niet zijn verwerkt. ‘Ook weten we nog niet hoe groot de tekorten in het Sociaal Domein zullen oplopen. Mogelijk zijn aanvullende ombuigingsmaatregelen nodig.’

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar werd al bekend dat de financiële positie van Midden-Groningen kwetsbaar is. Daarom zijn in een vroegtijdig stadium – begin dit jaar – ombuigingsvoorstellen ter hoogte van € 5 miljoen naar de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast volgen binnenkort nog bezuinigingsvoorstellen ter grootte van plm. € 2,5 miljoen over de Jeugdzorg en WMO die nu buiten de ombuigingen zijn gehouden. ‘De rijkscompensatie hiervoor is volstrekt onvoldoende. Deze tekorten kunnen niet meer worden opgevangen door reserves Sociaal Domein noch door de Algemene Reserves. De bezuinigingen zijn nodig om de vermogenspositie van Midden-Groningen te verbeteren’, aldus Erik Drenth. Ondanks de gepresenteerde ombuigingsmaatregelen is er nog een tekort van € 1.2 miljoen waarvoor aan de raad wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Jaarrekening 2018
Tegelijkertijd met de Voorjaarsnota wordt ook de Jaarrekening over 2018 met een goedkeurend oordeel van de accountant naar de raad gestuurd. De accountant maakt daarbij wel een kanttekening over inkoop- en inhuurtransacties die niet Europees zijn aanbesteed. In de Jaarrekening wordt geconstateerd dat er in Midden-Groningen stevige stappen zijn gezet om de basis op orde te krijgen na de herindeling. ‘De accountant constateerde dat een aantal bedrijfsprocessen vorig jaar niet op orde was na de herindeling. We hebben een inhaalslag over kwetsbare bedrijfsprocessen gemaakt en de accountant geeft aan dat hij van mening is dat de interne controles groeien in kwaliteit.’

Back to top button