Rijkswaterstaat verbetert veiligheid hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Lemmer / Delfzijl – Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de aanvaringen die de afgelopen tien jaar op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl hebben plaatsgevonden. Dit blijkt uit diverse onderzoeken naar de verbetering van de veiligheid op de hoofdvaarweg die Rijkswaterstaat het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Het vervoer over water groeit. Om de scheepvaart ook in de toekomst een vlotte en veilige doorvaart te garanderen, werkt Rijkswaterstaat komende jaren samen met de scheepvaartbranche en de provincies Fryslân en Groningen aan de verbetering van de inrichting van de vaarweg en de informatie en voorlichting aan de vaarweggebruikers. 

De aanvaringen die in de periode 2006 – 2016 op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl hebben plaatsgevonden, waren aanleiding voor een uitgebreid onderzoek naar de verbetering van de veiligheid op de hoofdvaarweg. In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug en geleidewerken die een brug of sluis tegen een aanvaring beschermen.

Investering verruiming vaarweg

De aanpassingen aan de vaarweg om die volledig beschikbaar te maken voor grotere schepen (CEMT klasse Va) zijn in volle gang. Een aantal lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaart wordt in drie fases vervangen. Met de realisatie van de nieuwe brug bij Aduard (Groningen) is straks de eerste fase gerealiseerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) budget gereserveerd voor de vervanging van de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille voor 2025. Onlangs maakte de minister bekend dat ze ook gaat investeren in het vervangen van de Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga.

Maatregelen verkeersmanagement

De huidige diversiteit aan bruggen en bochten vergt veel van zowel de schippers als de bedienaars van de bruggen. Juiste en tijdige informatievoorziening zowel digitaal, per marifoon, als met eenduidige verkeerstekens en seinen langs de vaarweg pakt Rijkswaterstaat met voorrang op.

Gedragsverandering vaarweggebruikers

Samen met de opleidingsinstituten, en brancheverenigingen wordt het gebruik en de verbetering van de informatievoorziening aan boord van de binnenvaartschepen gestimuleerd. Met name op het Prinses Margrietkanaal in Friesland gaat meer aandacht uit naar de recreatieroutes en het informeren van recreatieschippers via de verhuurders. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen binnen het programma Varen doe je Samen.

Registratie

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van registratie, feiten verzamelen en analyse van aanvaringen om nog beter inzicht te krijgen in verder te nemen maatregelen. 

Mieke Attema, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat: “In het vergroten van de veiligheid op de hoofdvaarweg hebben alle betrokken partijen een belangrijke rol. We blijven gezamenlijk investeren in de veiligheid van de hoofdvaarweg”. 

Leny van Toorenburg, beleidsadviseur BLN-Schuttevaer: “Met de binnenvaart leveren we een substantiële bijdrage aan de oplossing van het filevraagstuk. Daar willen we graag op veilige wijze samen met Rijkswaterstaat invulling aan kunnen geven: we moeten het samen doen!”

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaande uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) verbindt de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland en ontsluit Groningen en Friesland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren blijft stijgen. Ook de schaalvergroting in de binnenvaart zet door.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is onderdeel van het hoofdvaarwegennet van Nederland en één van de belangrijkste waterwegen van ons land en een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Back to top button