Recreatie en natuur komen straks samen in de Kleine Polder Termunten

Termunten – In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap nieuwe plannen ontwikkeld voor de Kleine Polder. Het wordt een bijzonder gebied waarbij recreatie en natuur straks hand in hand gaan.

De polder, ingeklemd tussen Termunten, Termunterzijl en de Waddenzee, bestaat nu uit een zwemplas met strandje en een golvend, ruig grasland. Het Groninger Landschap wil het landschap van de Kleine Polder weer meer laten aansluiten bij de Waddenzee, het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk maken.

Een belangrijk voorwaarde in de plannen is om het gebied opnieuw in te richten zonder grondtransport. De grond die vrijkomt tijdens de herinrichting wordt opnieuw gebruikt op dezelfde locatie. Hiermee wordt eventuele overlast van grondtransport in omliggende dorpen voorkomen.

Plannen voor recreatie én natuur
In de definitieve plannen is te zien dat er een overgang wordt gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet. De westkant blijft een recreatief gebied met een zwemplas, strand, speeleiland en een mogelijk kunstwerk als uitkijkpunt. De oostkant wordt ingericht voor natuur, met plek voor vogels en vissen.

Het westelijke deel blijft grotendeels zoals het is. In lijn met de wens van omwonenden wordt het strand zo uitgebreid dat je er straks van de zonsondergang kunt genieten. Er komt een wandelpad rondom het gebied en er komt een speeleiland. Hoe deze precies ingevuld gaat worden wordt afgestemd met kinderen en ouders van kindcentrum Qworzo in Woldendorp. Ook de plannen voor het uitkijkpunt staan nog niet helemaal vast. In samenwerking met Sense of Place is hiervoor een eerste ontwerp gemaakt voor het kunstwerk ‘de Golf van Termunterzijl’. Het idee en het ontwerp wordt nog met bewoners besproken tijdens een informatiebijeenkomst die Het Groninger Landschap later in het jaar wil organiseren.

Aan de oostzijde worden natuureilanden ontwikkeld waar plek komt voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Eén eiland wordt ingericht met riet, op de andere wordt een plas-dras situatie gecreëerd met gras zoals op een kwelder. Ook voor vissen komt er extra ruimte. Tussen de eilanden worden waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied wordt struweel aangeplant. Meidoorn, duindoorn en vlier maken het gebied aantrekkelijk voor overtrekkende vogels, via doorkijkjes blijft er zicht op de polder. Op het meest oostelijke natuureiland komt een oeverzwaluwwand.

Start werkzaamheden in het najaar
Het Groninger Landschap is inmiddels gestart met de vergunningsprocedure en verwacht in het najaar van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. Omwonenden worden in de komende maanden verder geïnformeerd over de planning. Het streven is dat de Kleine Polder in het voorjaar van 2021 heringericht is.

Samen maken we plannen waar
Het Groninger Landschap is blij met de inbreng van omwonenden. Via een aantal bewonersbijeenkomsten en vergaderingen met de bewonersvertegenwoordiging zijn veel ideeën naar voren gekomen die grotendeels zijn verwerkt in de plannen. Zo is er een mooi plan ontstaan waarbij recreatie en natuur hand in hand gaan. Het realiseren van deze plannen kan niet zonder steun van andere partijen. De nieuwe inrichting kan worden gerealiseerd dankzij het Waddenfonds, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma van NAM.

Back to top button