Provinciale Staten vergaderen tijdelijk schriftelijk vanuit huis

Groningen – Provinciale Staten van Groningen starten 9 april met schriftelijke Statencommissies. Ook andere werkzaamheden van de Staten vinden voor zover mogelijk schriftelijk of telefonisch plaats vanuit huis. Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen om meer besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat de Staten tijdelijk niet bijeenkomen in het provinciehuis voor commissie- en Statenvergaderingen. Ook ontmoetingen tussen Statenleden en inwoners, zoals Praten met de Staten en gast van de Staten, zijn voorlopig niet mogelijk. Inwoners van de provincie Groningen kunnen nog steeds per e-mail of telefonisch contact leggen met de volksvertegenwoordigers van hun provincie. De Staten van Groningen willen op deze wijze hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak in deze crisistijd zo goed mogelijk uitvoeren. De duur van de tijdelijke schriftelijke vergaderwijze is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Indien technische mogelijk zal op termijn worden gestart met digitaal vergaderen.

9 april: start schriftelijk vergaderen Statencommissie
Op 9 april start de eerste schriftelijke commissievergadering. Dat wil zeggen dat Statenleden twee weken de tijd hebben om schriftelijk (per mail) politieke vragen te stellen aan het college over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissie. Waarna het college weer twee weken de tijd heeft om te reageren op de vragen. Na afloop van de schriftelijke ronde geeft de commissie een advies voor verdere behandeling.

Hoe kunnen inwoners en belangenorganisaties hun mening laten horen?
Inwoners en belangenorganisaties kunnen hun mening laten horen door rechtstreeks contact te zoeken met Statenleden via mail of telefoon, of door een mail aan alle statenleden te sturen. Inwoners die gebruik willen maken van het inspreekrecht hebben na de start van een schriftelijke Statencommissie twee weken de gelegenheid om hun inspreekbijdrage per e-mail aan te leveren bij de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl.

Maximale transparantie politieke proces
Alle vergaderdata en vergaderstukken van de schriftelijke Statencommissies zijn openbaar en te vinden op de website van de provincie. Ook de vragen van Statenleden, antwoorden van het college en eventuele inbreng van inwoners en belangenorganisaties zijn te vinden bij de betreffende commissie op de website.

Noodzakelijke besluiten
Nu Provinciale Staten wettelijke gezien ook via digitaal vergaderen besluiten mogen nemen, wordt gekeken of dit technisch gerealiseerd kan worden. Tot die tijd zullen de Staten schriftelijke vergaderen en alleen bijeenkomen voor noodzakelijke besluiten in een zo klein mogelijke samenstelling.

Back to top button