Probleemanalyse verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam aangepast en nieuwe alternatieven onderzocht

Appingedam / Zuidbroek – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden opnieuw beoordeeld. Uit het aanvullend MER met nieuwe informatie blijkt dat de problemen met bereikbaarheid en verkeersveiligheid beperkt zijn. En ook een alternatief met één rijbaan per richting voldoet aan de doelstellingen van het project.

De Commissie oordeelt dat er nu voldoende informatie is voor de keuze van een voorkeursalternatief en adviseert de nieuwe informatie daarbij te betrekken. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) – besluit samen met Provinciale Staten van Groningen over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Rijksweg N33 loopt van Assen naar de Eemshaven. De provincie Groningen wil de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio stimuleren. Provincie en rijk willen
daarvoor tussen Zuidbroek en Appingedam de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren.
Voordat de Provinciale Staten en de minister van IenW een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van IenW heeft de Commissie gevraagd het MER eerste fase opnieuw te toetsen.

Het advies
In de aanvulling op het MER is de probleemanalyse van het project opnieuw uitgewerkt.
Daaruit blijkt dat de problemen met verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N33
beperkt zijn. De wens om een nieuwe weg aan te leggen komt vooral voort uit de politiek-bestuurlijke ambitie om de regio ruimtelijke-economisch te ontwikkelen. Er zijn tevens nieuwe alternatieven uitgewerkt, alternatieven met 2×1 rijstroken en met 2+1 rijstroken. De ‘2+1 alternatieven’ hebben per rijrichting wisselend één en twee rijstroken. Zo kunnen vrachtwagens worden ingehaald op het traject. De nieuwe alternatieven scoren positief op bereikbaarheid en verkeersveiligheid, zij het in mindere mate als de eerder onderzochte alternatieven die uitgaan van 2×2 rijstroken. De milieueffecten komen in grote lijnen overeen met de effecten van de eerder onderzochte alternatieven.

Uit de nieuwe informatie blijkt dat de bereikbaarheid van Appingedam negatief scoort
voor de alternatieven waar een directe aansluiting ontbreekt.

De Commissie adviseert de nieuwe informatie over de probleemanalyse, de uitwerking
van de doelstelling, de extra alternatieven en de aangepaste effectbeschrijving te betrekken
bij de keuze van het voorkeursalternatiefBack to top button