Ook vaste vergoeding voor gedupeerden met grotere schades in de kern van het bevingsgebied

Groningen – Het IMG wil ook voor Groningers met grotere schade in de kern van het bevingsgebied een vaste vergoeding mogelijk maken. Nu is dat alleen nog voor kleinere schades beschikbaar. De voorgenomen uitbreiding van de zogenoemde forfaitaire aanpak sluit aan bij de uitkomsten van onderzoek dat het Groninger Gasberaad.

De huidige procedure met een vaste vergoeding van 5.000 euro, waar geen deskundige aan te pas komt en er geen uitgebreide adviesrapporten nodig zijn, is door haar snelheid, eenvoud en voorspelbaarheid zeer gewild. Momenteel wordt al de helft van alle schademeldingen bij het IMG via deze weg afgehandeld.

Hoger bedrag
Vooral in de randen van het bevingsgebied wordt ervoor gekozen omdat schades daar relatief klein zijn. Het IMG wil dit ook in de kern van het bevingsgebied, waar schade vaak groter is, als oplossing bieden. Gedacht wordt om dan aan te sluiten bij gemiddelde vergoeding die daar nu wordt toegekend via maatwerk. Te denken valt aan getrapte aanpak waarbij in de meer ernstige schadesituaties het vaste bedrag dat wordt aangeboden dan oploopt tot het dubbele van het huidige vaste bedrag. Ook wordt gekeken of er, anders dan nu nog het geval is, vaker dan eenmalig voor een vaste vergoeding kan worden gekozen op een adres. Belangrijk daarbij is om zeker bij grotere schades inwoners goede informatie te geven over hun schadesituatie en hun opties.

Uitbreiding van dit soort vormen van schadeafhandeling sluit aan bij wensen van Groningers, zo blijkt ook uit het onderzoek van het Gasberaad naar de beleving van de schadeafhandeling sinds 2012. Inwoners geven daarin vaak aan dat ze vrezen voor nieuwe schade in de toekomst en dat ze ook nu nog onzekerheid hebben over de afhandeling daarvan. Tegelijk bevestigt het onderzoek dat de vaste vergoeding van 5.000 euro een belangrijke verbetering is in de snelheid en duidelijkheid van schadeafhandeling.

Ernstiger schadesituaties
Vooral in de kern van het bevingsgebied kampen inwoners vaak met herhaalschade. Het onderzoek van het Gasberaad laat zien dat vooral die groep gedupeerden die meermaals schademeldingen deden vaak minder vertrouwen hebben in de schadeafhandeling door alles wat ze al hebben meegemaakt bij alle instanties door de jaren heen.

“Juist voor deze groep is het extra belangrijk om een eenvoudige procedure te bieden als alternatieve keuze op de maatwerkaanpak. De grote hoeveelheid kennis en informatie die we nu met schadeafhandeling hebben, maakt het mogelijk ook voor situaties waar grotere schade is, een eenvoudige procedure te ontwikkelen”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG.

Bij de ontwikkeling van nieuwe schadeprocedures betrekt het IMG ook de maatschappelijke organisaties. Kortmann: “Wij kunnen de aardbevingen niet voorkomen, maar we kunnen wel voorspelbaarder worden in de manier waarop wij schades afhandelen. Het zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar het streven is nog dit jaar een start te maken.”

Rapport Gasberaad
Het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Gasberaad is volgens het IMG een extra aanmoediging voor de ingeslagen weg. Het onderzoek toont een meer diepgaand inzicht in de beleving van de schadeafhandeling sinds 2012. Er zijn grote groepen schademelders tevreden, maar er is ook een groep, hoewel in absolute zin kleiner, waar de geboden schadeafhandeling tot dikke onvoldoendes leidt. Daarmee bevestigt het onderzoek ook de rapportcijfers die het IMG zelf doorlopend ophaalt bij iedereen die schade meldt.

Meer aandacht voor historie schadeafhandeling bij bewoners
Een van de conclusies van het Gasberaad is dat er in het algemeen meer aandacht moet zijn voor gedupeerden die meerdere schademeldingen hebben gedaan. Vooral voor gedupeerden die aangeven dat hun schade na jaren nog niet is afgehandeld. Het IMG heeft voor die groep een taskforce die zich bezighoudt met langlopende dossiers. Daarnaast is er een speciaal onafhankelijk interventieteam opgericht waarin IMG en NCG samenwerken dat zich bezighoudt met dossiers die zijn vastgelopen.

Meer concrete aanwijzingen voor verbeterpunten
Het onderzoek leert het IMG veel over hoe Groningers met schade de afhandeling daarvan beleven. Desalniettemin gaat het onderzoek over de afhandeling van mijnbouwschade sinds 2012, terwijl zij aan de slag zijn sinds 2018. Niet alle resultaten zijn dus direct op het IMG van toepassing en daarom gaan zij, met instemming van het Gasberaad, in gesprek met de onderzoekers om zo concreet mogelijke aanwijzingen te krijgen voor wat zij kunnen verbeteren.Back to top button