Noorderzijlvest gunt werk Waddenzeedijk aan Boskalis & KWS

Delfzijl – Het waterschap Noorderzijlvest gunt het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl aan de combinatie Boskalis Nederland & KWS infra. Het dagelijks bestuur heeft dit besloten na beoordeling van de aanbiedingen van vijf verschillende aannemers. Boskalis en KWS zijn gerenommeerde Nederlandse bedrijven met veel ervaring met grote infrastructurele projecten. Onlangs stelde het algemeen bestuur van het waterschap een krediet van € 172,8 miljoen beschikbaar. Eind 2016 start de uitvoering van de werkzaamheden aan de zeedijk langs de Eems-Dollard. De gunning is voorlopig. Voor de marktpartijen geldt een termijn van 20 dagen, tot 20 juli, dat zij beroep kunnen aantekenen tegen het voornemen tot gunning.

De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is op dit moment voldoende sterk, maar voldoet niet aan de nieuwe rijksnormen die vanaf 2017 gelden. Dat heeft te maken met de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daarnaast kampt het gebied met aardbevingen en bodemdaling door gaswinning. Daarom gaat het waterschap Noorderzijlvest de zeedijk over een lengte van bijna 12 kilometer verhogen, verbreden en aardbevingsbestendig maken. Het dijkverbeteringsproject maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van Rijkswaterstaat en alle waterschappen om primaire dijken op een meer innovatieve en robuuste wijze te versterken.

Meerwaarde
Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid en vindt het daarnaast belangrijk dat de dijkverbetering leidt tot meerwaarde voor de regio. Op het gebied van economie, landbouw, recreatie en natuur werkt Noorderzijlvest daarom samen met verschillende partners. De provincie Groningen maakt ruimte voor natuur en realiseert recreatieve voorzieningen op en rond de dijk. De gemeente Delfzijl investeert in de uitbreiding van het stadsstrand, waarvoor Noorderzijlvest ter plekke de zeedijk omlegt. Het is het waterschap Noorderzijlvest gelukt al deze koppelprojecten mee te nemen in de dijkverbetering.

Gunnen onder voorwaarde
Na een zorgvuldige afweging heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest besloten om te gunnen, onder voorwaarde van een onherroepelijk besluit van het Inpassingsplan. Dit betekent dat de gekozen aannemer alvast aan de slag kan gaan met voorbereidende werkzaamheden. Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit. De gegadigden moesten een plan indienen en konden daarnaast extra scoren op omgeving, planning en ontwerp.

Back to top button