Nieuwe gemeente Eemsdelta houdt drie gemeentehuizen

Appingedam – Na uitgebreid onderzoek heeft de Stuurgroep Herindeling ervoor gekozen de gemeentehuizen van Appingedam, Delfzijl en Loppersum alle drie in gebruik te houden voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarbij stelt de stuurgroep aan de Raadsklankbordgroep (RKBG) voor de raadszaal voorlopig te vestigen in het gemeentehuis van Delfzijl. Het bestuurscentrum wordt gesitueerd in het stadskantoor van Appingedam en het programma Aardbevingen de baas in het gemeentehuis van Loppersum. Alle drie gemeentehuizen houden hun publieksfunctie.

De keuze voor de locatie van de raadszaal legt de Stuurgroep Herindeling voor aan de RKBG, waarin alle drie gemeenteraden zijn vertegenwoordigd. In een ingelaste vergadering op 10 juni neemt de RKBG hierover een besluit.

Uitgangspunten
Bij de verdeling van de functies over de gemeentehuizen en andere gemeentelijke gebouwen is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

De RKBG heeft een programma van eisen voor de raadszaal vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat de gebouwenkeuze voor de korte termijn is en financieel haalbaar moet zijn zonder onaanvaardbare investeringen. In het totale gebouwenplaatje moet de hele organisatie een plek krijgen, met alle functies en diensten. De diverse functies in de gebouwen moeten aansluiten bij de reguliere dienstverlening en werkwijzen, zoals programmatisch werken en gebiedsgericht werken. De gebouwen moeten voor al deze functies beschikbaar zijn vóór 1 januari 2021. De keuzes die nu worden gemaakt, mogen toekomstige oplossingen niet in de weg staan en moeten rekening houden met de anderhalvemeter-maatregelen. De benodigde reisbewegingen van de ene naar de andere locatie moeten aanvaardbaar zijn. Ook moet de spreiding en de herkenbaarheid bijdragen aan het motto ‘Eemsdelta is dichtbij’.

Raadszaal
Voor de raadszaal in Delfzijl zijn schetsen gemaakt van de mogelijke vergaderopstellingen. De RKBG krijgt de vraag voorgelegd zijn voorkeur voor de gewenste opstelling aan te geven. Vervolgens ligt de keuze voor een sobere uitvoering van de gekozen opstelling of een uitvoering volgens het programma van eisen te laten uitvoeren. In beide gevallen blijft de bestaande raadszaal ongewijzigd.

Bestuurscentrum
Het college van burgemeester en wethouders en de concerndirectie worden gehuisvest in het stadskantoor van Appingedam. Daarvoor zijn mogelijk nog enkele kleine aanpassingen nodig, op het gebied van toegangsbeveiliging en klimaatbeheersing.

Clusters ambtelijke organisatie
Het is de bedoeling de ambtelijke clusters Mens & Maatschappij en Fysieke Leefomgeving & Economie in Delfzijl onder te brengen. Het programma Aardbevingen de baas wordt in Loppersum gehuisvest. De dienstverlening (KCC) van het cluster In- en Externe dienstverlening zal vanuit de huidige gemeentehuizen beschikbaar blijven.

Overige gemeentelijke gebouwen
De gemeentewerven zijn buiten beschouwing gelaten. Naar verdeling van de betreffende medewerkers over de bestaande locaties vindt nader onderzoek plaats. Werkplein Fivelingo Appingedam (Fivelpoort 1, Appingedam)  is ook buiten beschouwing gelaten. Het Werkbedrijf en Werk & Participatie blijven gevestigd in Appingedam.

De gehuurde locatie aan de Gevelsteen te Delfzijl waar WO-DEAL nu is gehuisvest, is niet in de afwegingen meegenomen en kan worden afgestoten.

Toekomst
Vanaf 2021 zal onderzoek worden gedaan naar lange termijn perspectieven. Hierbij zal onder meer worden gekeken naar de mogelijke aansluiting op toekomstige ontwikkelingen, zoals de bouw van de Campus in Appingedam en de bouw van het nieuwe theater in Delfzijl.

Back to top button