Nieuwe accenten in het Milieuprogramma: gezondheid en veiligheid staan voorop

Groningen – Met verschillende projecten het Schone Lucht Akkoord uitvoeren, bedrijven adviseren over hergebruik van afval, en prioriteit geven aan het tegengaan van gevaarlijke stoffen. Dit zijn enkele onderdelen uit het Milieuprogramma dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Hiermee zet de provincie Groningen het proactieve milieubeleid voort en brengt er accenten in aan op basis van nieuwe wetgeving en ontwikkelingen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “We hebben grote stappen gezet en gaan voortvarend verder met onze milieutaken. Dat is nodig want gezondheid en veiligheid zijn belangrijk voor onze inwoners, maar ook bij grote ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw of economische activiteiten. Ons doel is een schone, gezonde, veilige, duurzame en leefbare leefomgeving voor alle Groningers. Oftewel brede welvaart voor al onze inwoners.”

Gezondheid en veiligheid
Een van de accenten in het Milieuprogramma is het thema circulaire economie. De provincie stimuleert en adviseert bedrijven om bedrijfsafval te verminderen en de overgang te maken naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om hergebruik en opwaardering van afval tot nieuwe grondstoffen en producten. Daarnaast staan duidelijke regels voor vergunningverlening, toezicht en handhaving centraal, zodat risico’s voor de gezondheid en veiligheid en geluid- en geuroverlast worden verminderd. En er zijn extra regels voor gevaarlijke stoffen, de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (bijvoorbeeld PFAS) opgesteld. Het doel is deze stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Verder stuurt de provincie erop aan milieuaspecten vroegtijdig in besluitvormingsprocessen af te wegen en waar nodig milieunormen per gebied vast te leggen. 

Uitvoeringsplan
Het Milieuprogramma is het uitvoeringsplan van de provinciale Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu. De lange termijn ambities uit de Strategische Milieu Agenda van de provincie waren hiervoor het vertrekpunt. In het Milieuprogramma is beleid vertaald naar praktische maatregelen. Het is de opvolger van het Milieuplan 2017-2020, dat geëvalueerd is en input heeft opgeleverd. Het Milieuprogramma geldt voor onbepaalde tijd en zal regelmatig geactualiseerd worden, zodat we blijvend flexibel kunnen inspelen op veranderende wetgeving, nieuwe opgaven en bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingsvisie. 

Back to top button