Milieueffectrapport EEW Energy from Waste in Farmsum nog niet compleet

Farmsum – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor de uitbreiding van de centrale van EEW Energy-from-Waste-Group in Delfzijl. Het rapport beschrijft de uitbreiding helder en gestructureerd. De Commissie constateert dat het rapport op een aantal onderwerpen nog niet compleet is, zij adviseert het rapport daarom aan te passen.

EEW Energy-from-Waste-Group wil haar energie-uit-afvalcentrale op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl uitbreiden met een derde verbrandingslijn. Met deze verbrandingslijn wil EEW extra stoom en elektriciteit opwekken. Het afval wordt aangevoerd per schip of vrachtwagen. Voordat de provincie Groningen besluit over de vergunning zijn de milieugevolgen van de uitbreiding onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies
De Commissie vindt dat in het rapport de figuren en schema’s van de verbrandings- en zuiveringstechnieken helder en gestructureerd zijn uitgewerkt. Het rapport gaat nog niet in op het effect dat deze uitbreiding heeft op de toename van de verbrandingscapaciteit in Nederland. Dit is van belang omdat onduidelijk is wat het milieueffect is van deze uitbreiding en de verschuiving van afvalverbranding naar Delfzijl. Ook is een alternatieve luchtzuiveringstechniek (natte rookgasreiniging) onvoldoende onderzocht. Tot slot zijn de effecten op natuur in de Eems-Dollard regio en de omgang met afval- en reststoffen niet goed beschreven.

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten over de vergunning.Back to top button