Melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken

Hellum – Twee Groninger melkveehouders gaan een techniek testen waarbij de warmte van melk en mest wordt hergebruikt binnen hun bedrijf. Naast het benutten van restwarmte worden ook andere doelen nagestreefd: vermindering van ammoniakuitstoot uit (gekoelde) mest, een beter stalklimaat en het verhogen van de mestkwaliteit. De provincie Groningen draagt 55.000 euro bij aan dit innovatieve proefproject.

Het herwinnen van melkwarmte in combinatie met het winnen van warmte uit de mest is nieuw. Door beide technieken met elkaar te combineren, vullen ze elkaar goed aan. De melkwarmte is bij de gemiddelde melkveehouder te gering om de spoelinstallatie, kalvermelk, kantine en privéwoning van warmte te voorzien in de koudere wintermaanden. In deze wintermaanden is er in ruime mate mest voorradig; een mooie bron om juist daar warmte aan te onttrekken.

Nieuwbouw en bestaande bouw
De techniek wordt getest bij de melkveebedrijven van Wouter Schep in Holwierde en Jan Pieter van Tilburg in Hellum. In Holwierde wordt de techniek toegepast in nieuwbouw (met een nieuwe melkput, wachtruimte en ligplaatsen), in Hellum in een bestaande mestkelder. Zo wordt de techniek in twee verschillende situaties getest. Als het bij beide bedrijven goed werkt, zal de techniek bij nagenoeg alle mestkelders toegepast kunnen worden. Tegelijkertijd met het koelen van de mest en het hergebruiken van de warmte van de melk en de mest, wordt onderzocht wat de effecten zijn op de hoeveelheid ammoniak- en methaanemissies uit de gekoelde mest. De verwachting is dat de mestkwaliteit beter wordt en dat de emissies omlaag gaan.

Begeleiding
Het project wordt begeleid door L’orèl Consultancy die helpt bij het inregelen van alle meetapparatuur en ook bij het meten en monitoren van de mestkoelingsinstallaties. De provincie subsidieert 40 procent van de subsidiabele kosten en draagt daardoor een totaalbedrag van ruim 55.000 euro bij aan dit project. Het project loopt tot en met april 2019. Begin maart zullen de installaties in gebruik zijn en in mei wordt een open dag georganiseerd.

Back to top button