Lopster college in gesprek met de dorpen Middelstum en Stedum

Loppersum – Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum is bezig met de jaarlijkse dorpenronde. Zo heeft ze onlangs gesproken met de verenigingen van dorpsbelangen in Middelstum en Stedum. Doel van deze dorpenrondes is elkaar te informeren over diverse actuele onderwerpen. Het college en de dorpen hechten hier veel waarde aan. Onderstaand een korte weergave van een aantal besproken onderwerpen.

Met beide dorpen is in een constructieve en goede sfeer over tal van onderwerpen gesproken. Zo zijn de vaste agendapunten, zoals de laatste stand van zaken van de gaswinningproblematiek en de toekomstige herindeling aan de orde geweest. De gemeente heeft de dorpsverenigingen hierover op de hoogte gebracht.

Beide dorpen geven aan tevreden te zijn over het “Meldpunt Openbare Ruimte”. Hier kunnen inwoners meldingen doen, die daarna worden teruggekoppeld aan de melder en zo snel mogelijk afgehandeld worden. Daarnaast zijn beide dorpen tevreden over de schouw die vooraf aan het dorpenoverleg plaatsvindt. Ook hier worden de opmerkingen en meldingen vanuit het dorp snel opgepakt en afgehandeld.

Stichting dorpsbelangen Middelstum is bezig met het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. De visie is in concept gereed en samen met inwoners, gemeente en zorgpartijen besproken. Binnenkort wordt de visie aan de inwoners gepresenteerd. In de nieuwe dorpsvisie is aandacht voor een sociale component. De nieuwe visie wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar, tot 2020.

Het bestuur van Stichting dorpsbelangen Middelstum werkt tevens aan een project, met als titel “Middelstum, fleur de ville” (bloemendorp). Het project is bedoeld om het dorp op te vrolijken door middel van bloembakken op diverse plaatsen in het dorp. Te beginnen bij de entrees van het dorp en de historische dorpskern.

Vereniging Dorpsbelangen Stedum geeft aan dat men vragen krijgt over de beschikbaarheid van huurwoningen. Volgens dorpsbelangen is er in het dorp Stedum meer vraag naar huurwoningen dan dat de voorraad groot is. De afspraak is gemaakt dat Dorpsbelangen een behoeftepeiling binnen het dorp uitvoert. Mocht blijken dat er een duidelijke behoefte bestaat, dan zullen partijen in overleg gaan over een vervolgtraject.

Back to top button