Investering moet geschiedenis van wierdedorp Biessum weer zichtbaar maken

Delfzijl – Vier organisaties krijgen een opdracht van de provincie Groningen om ervaring op te doen met onderwerpen op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Stichting Libau gaan hiervoor projecten uitvoeren. Het gaat om een project om de rivier de Hunze weer zichtbaar te maken in de stad Groningen, herstel en ontwikkeling van het Biessumerbos in Delfzijl, een belevingskaart van Ulrum en een studie om de monumentale boerderij de Enne Jansheerd in Maarhuizen duurzamer te maken.  Voor de opdrachten is maximaal 100.000 euro beschikbaar.

De provincie riep Groninger gemeenten en organisaties op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap op te komen met projecten die zich bevinden op het snijvlak van deze onderwerpen. Deze thema’s maken deel uit van een programma van de provincie dat zich inzet voor het behoud en het herstel van erfgoed en landschap maar ook ruimte biedt aan nieuw erfgoed of nieuwe toevoegingen aan het landschap. Het bestaande erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap staan onder druk, onder meer door de gevolgen van de aardgaswinning in combinatie met bevolkingskrimp. De provincie werkt er samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan om waardevolle monumenten en landschappen te behouden voor de toekomst.

Biessumerbos

Natuurmonumenten wil samen met een groep natuurliefhebbers uit de omgeving de geschiedenis van het wierdedorp Biessum bij Delfzijl beter zichtbaar maken. Grachten worden schoongemaakt en met stenen worden de contouren van de oude boerderij de Vossemaheerd weer zichtbaar gemaakt. Historische akkers worden hersteld en met oude gewassen en bloemen wordt aangegeven waar deze hebben gelegen.

Hunzeboord

Het Groninger Landschap gaat samen met de Gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken. De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. Vanaf de Groninger wijk Van Starkenborgh ligt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Hoe de omgeving ingericht wordt, wordt bepaald in nauwe samenspraak met bewoners en gebruikers van de omgeving. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht.

Belevingskaart Ulrum

Stichting Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen, maakt een belevingskaart van waardevolle plekken en panden in Ulrum. Op basis van verhalen van dorpsbewoners heeft Libau een inventarisatie gemaakt van bijzondere panden en plaatsen in het dorp en aan de hand daarvan wil de organisatie een interactieve kaart maken. De kaart moet te koppelen zijn aan een dorpswebsite en dorpsbewoners moeten de kaart zelf kunnen bijhouden. Het is de bedoeling dat de techniek voor de interactieve kaart ook beschikbaar wordt voor andere dorpen.

Maarhuizen

Staatsbosbeheer heeft de achttiende-eeuwse boerderij  ‘Enne Jansheerd’ in Maarhuizen bij Winsum in beheer. De wierde van Maarhuizen is een eeuwenoud landschap. Zowel de wierde als de boerderij zijn rijksmonumenten. Staatsbosbeheer wil onderzoeken hoe deze locatie duurzaam te ontwikkelen is, zodat hier culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden.  Door te besparen op kosten voor energie, kan dit geld worden gevoor het restaureren en ontwikkelen van de locatie. In dit project werkt Staatsbosbeheer samen met Rizoem, architectenbureau Onix NL en de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Back to top button