Informatie over scholen toegankelijker voor ouders en leerlingen

Den Haag – Gegevens over scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten beter inzichtelijk worden voor ouders en leerlingen. Dit helpt hen bij het kiezen van de juiste school en vergroot hun betrokkenheid bij het onderwijs. Bovendien wordt de kwaliteit van scholen beter zichtbaar. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen hebben veel ruimte om maatwerk te bieden en om zich te onderscheiden, maar overzichtelijke informatie ontbreekt vaak nog.  Gegevens zijn niet beschikbaar, moeilijk te vinden of worden slecht gepresenteerd. Staatssecretaris Dekker: “Ieder kind is anders en elke ouder weegt belangen op een eigen manier. Vind je veel uren gym per week belangrijk? Of zoek je een school die gespecialiseerd is in dyslexie? En hoe tevreden zijn andere ouders en leerlingen over school? Ik vind het belangrijk dat ouders en leerlingen over de juiste informatie beschikken om een evenwichtige schoolkeuze te kunnen maken.”

Digitaal platform
Eén van de verbeteringen is de aanpassing van de website scholenopdekaart.nl. Dat moet hét platform worden waar scholen kunnen worden vergeleken. Veel scholen hebben hun profiel op deze website nog niet compleet. Zo’n website werkt pas echt als alle scholen meedoen en heeft alleen nut als het veel meer gericht is op wat ouders en leerlingen willen weten in plaats van wat een school openbaar wil maken. Daarom zullen de  PO- en VO raad in overleg met het ministerie een uitgebreid gebruikersonderzoek doen waar ook ouders en leerlingen worden betrokken.

Samen werken aan meer transparantie
De komende twee jaar wil de staatssecretaris samen met scholen, ouders en leerlingen er voor zorgen dat informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar komt. Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie van en voor ouders rond het onderwijs, onderschrijft het belang van grotere transparantie van het onderwijs. Directeur Peter Hulsen: “Het helpt leerlingen en ouders bij het kiezen van de juiste school. Dat de kwaliteit van scholen beter zichtbaar en vergelijkbaar wordt, stelt leerlingen en ouders in staat om onderbouwd met de school het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van het onderwijs en bijvoorbeeld het sociale klimaat op school.”

Ook leerlingenvertegenwoordiger LAKS pleit voor meer openheid. Andrej Josic, voorzitter van het LAKS: “Leerlingentevredenheid is een belangrijke indicator om te zien hoe het er voor staat met een school. Het LAKS doet hier al sinds 2010 onderzoek naar met de LAKS-monitor. Maar meer beschikbare informatie is wel nodig, want het zorgt ervoor dat ouders en leerlingen breder kijken dan alleen toetsresultaten. Er zijn meer zaken relevant dan bijvoorbeeld de zak-/slaagpercentages, waar nu vooral naar gekeken wordt.”

Kwaliteit onderwijs verbetert
Volgens Dekker zal de kwaliteit van het onderwijs toenemen als scholen open zijn over de keuzes die worden gemaakt. Dekker: “Leraren en directeuren worden zo uitgedaagd om goed te motiveren waarom ze iets doen. Als je daar samen over nadenkt, dan ben je als school permanent bezig met het verbeteren van je onderwijs.” Besturen en scholen worden gestimuleerd en geholpen om de beschikbare gegevens daadwerkelijk te gebruiken voor kwaliteitsverbetering in de klas.

Medezeggenschapsraad in positie
Toegankelijke informatie is ook belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële keuzes die scholen maken. Dat betekent onder meer dat jaarverslagen standaard openbaar moeten worden. Goede en leesbare stukken helpen de leraren, ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraden om directies kritisch te kunnen bevragen over waar de school geld aan uitgeeft.

Meer informatie openbaar
Het principe van open data betekent ook dat gegevens waar het ministerie over beschikt beter toegankelijk  worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over meer informatie over schooladviezen, eindtoetsgegevens en het aantal leraren dat gebruik maakt van de lerarenbeurs. Het doel is dat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor onder meer het bouwen van apps voor ouders, leerlingen en scholen.

Back to top button