Gemeenteraad stelt Stadsvisie Appingedam vast

Appingedam – De raad van de gemeente Appingedam heeft de Stadsvisie Appingedam 2019-2030 vastgesteld. De Stadsvisie is een overkoepelende visie op het thema ‘wonen’ en geeft richting aan de opgaven waar Appingedam de komende jaren voor staat. “De forse versterkingsopgave en het uitvoeren van onze lokale projecten voor het Nationaal Programma Groningen staat centraal in onze Stadsvisie.”, aldus wethouder Annalies Usmany-Dallinga.

Grootschalige versterkingsopgave
Inmiddels is bekend dat in Appingedam honderden woningen gesloopt en herbouwd zullen worden. Volgens Usmany-Dallinga een verstandige keuze: “Het bouwkundig versterken kost ook veel geld, maar dan kunnen kansen op het gebied van verduurzaming, comfort en toekomstbestendigheid gemist worden.” De omvang van de opgave maakt wel dat Appingedam een integrale blik moest werpen op de gemeente. Met de Stadsvisie is die integrale blik er nu.

Woonstad Appingedam
De komende jaren staan voor de gemeente Appingedam in het teken van kwaliteit: “We willen kwaliteit leveren. Qua woningaanbod, maar ook als het gaat om de inrichting van openbare ruimte en de aanwezigheid van voorzieningen. Appingedam moet op de kaart blijven als fijne, leefbare woonstad.”, aldus Usmany-Dallinga. Om dit te bereiken zijn per wijk benoemd welke opgaven er zijn.

Toekomstperspectief
Daarnaast zijn voor zeven thema’s oplossingsrichtingen beschreven. Gezamenlijk vormen deze oplossingsrichtingen het programma waarvoor de gemeente Appingedam een bijdrage ter grootte van 15 miljoen van het Nationaal Programma Groningen heeft ontvangen: “De komende maanden werken we projecten uit op het gebied van duurzaamheid en centrumontwikkeling en gaan we ook aan de slag met een aantal locaties in onze stad die aandacht vragen.”

Samen opgesteld
Bij het opstellen van de Stadsvisie is nauw samengewerkt met inwoners, corporaties en welzijnsorganisatie ASWA. Ook de gemeenteraad werd geconsulteerd. De geleverde input is gebruikt om afwegingen en keuzes te maken. De inhoud van regionale woonvisies en marktonderzoeken hebben ook hun neerslag gevonden in de Stadsvisie.

Back to top button