Gemeente Delfzijl sluit 2018 af met een positief saldo

Delfzijl – De gemeente Delfzijl sluit 2018 af met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Het overschot op de jaarrekening 2018 wordt met name veroorzaakt door incidentele meevallers op het gebied van beschermd wonen, uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bijstandsuitkeringen (BUIG).

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om € 356.000,- te reserveren voor de negatieve afrekening van het gemeentefonds als gevolg van het achter blijven van de Rijksuitgaven, het instellen van een voorziening grafrechten van € 147.500,- en het resterend resultaat van € 589.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Verbetering weerstandsvermogen

Naast de incidentele meevallers werd de gemeente in het gelijk gesteld met een rechtszaak aangespannen door Enexis tegen de opgelegde belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Door deze uitspraak komt een risico van € 3,5 miljoen voor de gemeente te vervallen. De hiervoor aangehouden buffer kan nu worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de gemeente, dat hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Scherp financieel beleid
Ondanks het positieve resultaat is er volgens wethouder Menninga van Financiën geen reden tot euforie: “De ontwikkeling van de algemene uitkering, de naderende herindeling en de bestaande financiële tekorten op jeugdzorg en het sociaal domein vragen ook de komende jaren om een scherp financieel beleid. Hierbij moeten stevige keuzes gemaakt worden, om te voorkomen dat we net als andere gemeenten een groot financieel tekort krijgen. We moeten vooral de basis op orde houden. Aan de ene kant krijgen we geld voor de opbouw van Groningen, aan de andere kant worden we gedwongen om bepaalde voorzieningen af te breken omdat we van het Rijk minder geld in het gemeentefonds krijgen”.

De wethouder vindt dat de financiële toekomst van de nieuwe gemeente nu al prominent op de agenda moet komen van de Stuurgroep Eemsdelta.

Jaarrekening op 11 juli in de raad
Met de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over het afgelopen jaar. In het jaar-verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de jaarrekening tijdens de openbare raadsvergadering in de raadszaal op donderdag 11 juli.

Back to top button