Gemeente Delfzijl heeft de financiën op orde; wel zorgen om stijgende kosten jeugdzorg

Delfzijl – De gemeente Delfzijl heeft voor de komende jaren de financiën op orde. Burgemeester en wethouders van Delfzijl bieden de raad een sluitende begroting aan voor het jaar 2019. Daarnaast geeft ook het meerjaren-beeld tot en met 2022 een positief saldo. In de begroting zijn alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Delfzijl opgenomen. Het gaat daarbij om ruim 93 miljoen euro. Dankzij onder andere extra geld van het rijk kan Delfzijl volgend jaar flink investeren in de woon- en leefomgeving. Zorgen zijn er echter wel als het gaat om de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Uitgangspunt voor de begroting is het coalitieakkoord ‘De bel voor de laatste ronde’. Het college gaat vol aan de slag met de thema’s ‘aardbevingen de baas’ en de gemeentelijke herindeling. De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november.

Meer geld voor woon- en leefomgeving
Wethouder financiën Jan Menninga is blij met de sluitende begroting: “we willen flink investeren in de woon- en leefomgeving. Zo doen we voorstellen voor het verbeteren van het openbaar groen, de speelvoorzieningen in de wijken en een aantal sportvoorzieningen. De sportvelden van Holwierde en Wagenborgen willen we voorzien van kunstgras. De renovatie van de atletiekbaan hoort er bijvoorbeeld ook bij. Helaas hebben we ook extra geld nodig voor het aanpakken van de essentaksterfte.”

Zorgen om de zorg
Menninga maakt zich zorgen over de stijgende kosten voor met name de jeugdzorg. “We zetten in op een betere beheersing van die kosten. Want die worden elk jaar hoger. Daarnaast willen we de hulp-verlening verbeteren bij het voorkomen en aanpakken van schulden.”

Visie op cultuur, toerisme en recreatie
Vanuit cultureel oogpunt is Delfzijl een oude vestingstad met een rijke culturele historie. Het college wil volgend jaar een visie opstellen op cultuur, toerisme en recreatie om het toerisme te bevorderen.. Daarnaast wil het college volgend jaar extra geld besteden aan het onderhoud van steigers aan toeristische vaarroutes en het onderhoud van de camperplaatsen.

Behoud theater- en congrescentrum De Molenberg
Het college stelt de raad voor om extra geld beschikbaar te stellen voor het behoud van de Molenberg voor Delfzijl en omgeving. In het voorjaar van 2019 stelt het college een visie in het vooruitzicht waarin het hele gebied Nieuweweg, Oudeschans, Molenberg, Marktstraat en Havenstraat wordt betrokken, met eventueel een aansluiting van het Damsterdiep met de Singelgracht.

Beperkte lastenstijging
De gemeentelijke onroerende zaakbelasting stijgt alleen trendmatig met 2,4%, het tarief voor de afval-stoffenheffing daalt met 1,6% en het tarief voor de rioolheffing stijgt met 1,6%.Back to top button