Gemeente Appingedam presenteert sluitende begroting: ‘op eigen kracht naar de toekomst’

Appingedam – Burgemeester en wethouders van Appingedam bieden de raad een sluitende begroting 2020 en een sluitende meerjarenbegroting aan. Het is de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Appingedam.  Op 1 januari 2021 gaat de gemeente Appingedam met Delfzijl en Loppersum op in de gemeente Eemsdelta.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van financiën: “Ik ben er trots op dat we, net als de afgelopen 15 jaar, op eigen kracht een sluitende begroting kunnen presenteren. Dat is goede prestatie gezien de financiële ontwikkelingen waar veel gemeenten mee te maken hebben. Appingedam is een gemeente met veel ambitie en er is veel bereikt het afgelopen jaar. 2020 zal in het teken staan van de overgang naar de nieuwe gemeente”.

De komende jaren zal de focus in de gemeente Appingedam, maar zeker ook in de regio, liggen op het gaswinningsdossier. Het jaar 2020 staat in het teken van de voorbereiding op de aanstaande herindeling, het verder vormgeven van de transformatie in het sociaal domein, de projecten die voortvloeien uit het Nationaal Programma Groningen en de afronding van reguliere projecten.

Herindeling
De ministerraad heeft ingestemd met het herindelingsadvies. Het laatste jaar voor de herindeling wordt de samenvoeging van de gemeenten tot de gemeente Eemsdelta steeds meer voorbereid door de projectorganisatie, raadswerkgroepen en de ambtelijke werkgroepen. Voor de inwoners wordt eind 2020 een  passend afscheid van de gemeente Appingedam georganiseerd.

Versterkingsopgave
In 2020 krijgt de sloop en herbouw van circa 1100 woningen in de wijk Opwierde verder vorm. In Opwierde-Zuid start de sloop en herbouw van 398 woningen. Binnen de batch 1588 worden de komende jaren 700 woningen gesloopt. Het onderwijsprogramma voorziet in de bouw van een onderwijscampus voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In 2020 starten de werkzaamheden; verpleeghuis Solwerd wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de onderwijscampus. Daarnaast worden de IKC Olingertil en IKC Opwierde bouwkundig versterkt.

Nationaal Programma Groningen
In 2019 is de Damster Stadsvisie “Groot in kleinschaligheid” vastgesteld door de gemeenteraad. In de Stadsvisie is de ruimtelijke opgave voor de komende jaren vastgelegd. Op basis van deze Stadsvisie is de aanvraag voor € 15 miljoen voor het Nationaal Programma Groningen gedaan. In 2019 en 2020 wordt de uitvoering van het lokale programma ter hand genomen.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In 2020 zullen naar verwachting de eerste circa 60 woningen op het terrein de Eendracht worden ontwikkeld en gerealiseerd. De Tip wordt bebouwd met onder andere 30 sociale huurwoningen en er komen 15 vrije kavels. Het Bolwerk zal worden ontwikkeld om entree aan de noordkant van de stad te verfraaien.

Sociaal domein
Preventie en een sterke sociale basis zijn van groot belang zowel op het terrein van zorg en jeugd als voor inkomen en arbeid. Wij willen voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op professionele zorgondersteuning door versterking van vrij toegankelijke (algemene) voorzieningen in de sociale basis. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de benodigde extra lasten op de jeugdzorg. De extra middelen vanuit het Rijk zijn niet voldoende om de toename in kosten te compenseren.

Energietransitie/duurzaamheid
In 2020 komt de regionale energietransitie (RES) verder in uitvoering. Bouwsteen voor de RES is de energievisie; de ruimtelijke inpassing van duurzame energie gemaakt in samenwerking met Delfzijl en Loppersum.

Woonlasten
De opbrengst van de onroerendezaakbelastingen stijgt met 2%. Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met waardeveranderingen. De afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn kostendekkend. De afvalstoffenheffing stijgt met 3,7% en de rioolheffing met 2,2%.

De gemeenteraad van Appingedam behandelt de begroting in de vergadering van 14 november a.s.

Back to top button