College van burgemeester en wethouders van Delfzijl legt Bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ voor aan raad

Delfzijl – Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie.

Zienswijzen
Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning hebben zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn achttien zienswijzen ontvangen op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Alle zienswijzen zijn voorzien van een reactie. Deze reacties worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen uit enkele zienswijzen en ambtelijk zijn wat aanpassingen gedaan.

Nieuw bestemmingsplan
De belangrijkste wijziging in het nieuwe bestemmingsplan is de wijziging van het aantal bedrijfswoningen. De initiatiefnemers hebben dit aantal teruggebracht van 17 naar 6. Bedrijfswoningen zijn woningen die een technische, organisatorische of functionele binding hebben met het windpark.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor zestien windturbines met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van 204 meter. Het vermogen per turbine is circa 4 MW. In december 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding’ vernietigd, omdat voor de zeventien bedrijfswoningen de relatie met het windpark niet voldoende was aangetoond. Met de wijziging in het aantal bedrijfswoningen verwachten de initiatiefnemers hier nu aan te voldoen.

Windconcentratiegebied
De locatie is onderdeel van een groter gebied, dat de provincie heeft aangewezen voor de plaatsing van windmolens. Dit gebied strekt zich uit vanaf de Schermdijk voor de zeewering aan de noordgrens van het industriegebied Oosterhorn tot het gebied Geefsweer aan de westzijde van het bestaande park Delfzijl zuid.

Windpark in relatie tot RES
De realisatie van het windpark is enkele jaren geleden afgestemd met de provincie. Het windpark is in de concept RES meegenomen als basis voor wind.

Vervolgstappen
Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal de provincie Groningen besluiten over het verlenen van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark. Hierna zal het bestemmingsplan en de vergunning wederom ter inzage worden gelegd.

Back to top button