College van burgemeester en wethouders Delfzijl niet akkoord met provinciale energieplannen

Delfzijl – Het college van B&W plaatst scherpe kanttekeningen bij het concept-document Regionale Energie Strategie (RES). Het college heeft op vijf punten kanttekeningen bij de Concept-RES. Wethouder Hans Ronde: “Er moet boter bij de vis, voordat we ‘ja’ kunnen zeggen tegen het bod.”

Bod hoger dan eigen verbruik regio
In de concept RES is een bod opgenomen van 5,7 TWu voor 2030. Dat is 3,8 maal hoger dan de inwoners van de regio momenteel zelf verbruiken. Er is een antwoord nodig op de vraag waarom deze overcapaciteit nodig is en wie daarvan profiteert. Het college gaat op dit moment dan ook niet akkoord met dit bod.

Hinder voor inwoners en landschap beperken
De impact van windturbines, zonneparken en bijbehorende bovengrondse netwerken op inwoners en landschap is groot. Duurzame stroom opwekken is nodig, maar met zo weinig mogelijk hinder. Een zorgvuldige ruimtelijke ordening, die hinder voor inwoners in de regio minimaliseert, draagt bij aan het vinden van draagvlak. Daarin moet de RES 1.0 voorzien.

Procesparticipatie en communicatie
Voorspelbaarheid kan verrassingen en onrust bij inwoners wegnemen en procesparticipatie en communicatie kunnen daar aan bijdragen. Tijdig en gericht betrekken van inwoners en bedrijven bij de veranderingen in de leefomgeving helpt bij het maken van goede bestuurlijke keuzes. De behoefte aan op te wekken duurzame energie en de ruimte die daarvoor nodig is, is duidelijk. Het doel is om, voor 2050, 95% van de CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van 1990.

Stijging stroomverbruik beheersen
Verminderen van het gebruik van kolen en gas zorgt voor een toename in het verbruik van stroom die wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen. Deze vorm van opwekken vraagt veel ruimte, en die ruimte is schaars. Verstandig omgaan met ruimte vraagt beheersbaar maken van de stijgende stroombehoefte en om gecombineerd ruimtegebruik (zoals zonnepanelen op daken). RES 1.0 moet helpen voorkomen dat we op land oneindig veel windturbines en zonneparken moeten bijbouwen.

Zonnepanelen op daken
De vijfde kanttekening is dat het bod dat onze regio in de RES 1.0 doet, er voor moet zorgen dat zoveel mogelijk opwek door zonnepanelen op daken plaats vindt. Landbouw- en veeteeltgronden moeten zo veel mogelijk behouden blijven voor voedsel- en grondstofproductie. Dat kan door maximaal te streven naar zonnepanelen op daken. Dan worden hinder en ongewenste impact op landschap en leefomgeving ook zo klein mogelijk gehouden.

Vervolgstappen
De kanttekeningen worden meegegeven aan de regionale stuurgroep RES. Het college van B&W geeft met deze kanttekeningen een impuls en richting aan nader onderzoek ter voorbereiding op het definitieve bod dat in de RES 1.0 zal voorliggen. De concept RES is geagendeerd voor de gemeente-raadsvergadering van 25 juni. Definitieve besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van waterschappen is voorzien in 2021.

Back to top button