Burgemeester Marijke van Beek heeft vier Koninklijke Onderscheiding uitgereikt

Uithuizen/Eemshaven – Burgemeester Marijke van Beek heeft donderdagochtend vier inwoners van de gemeente Eemsmond verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Willem Bosscher
Vanaf zijn aanmelding in 1995 als vrijwillig bemanningslid voor de KNRM Eemshaven was Wim Bosscher zeer actief betrokken bij het vrijwillige reddingswerk. Omdat hij zeer geschikt bleek om de ploeg te leiden, werd hij in 2001 aangesteld als schipper van het reddingsstation. In 2016 werd hij secretaris van het reddingsstation; tot op de dag van vandaag zet hij zich nog steeds met hart en ziel in. Ook op het gebied van scheepsontwikkeling – met name nieuwe reddingsboten – was Wim zeer betrokken en landelijk actief. Het is niet altijd makkelijk om voldoende gekwalificeerde, vrijwillige bemanningsleden te vinden – Wim Bosscher is nog steeds een zeer gewaardeerde kracht op het station.

In 1984 raakte Wim Bosscher betrokken bij de oprichting van de IVN Groningen: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. In 1986 werd hij bestuurslid – hij is vier jaar voorzitter geweest.

In 1998 werd de stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat opgericht; Wim Bosscher was zeer actief en hielp mee met nieuwe beplanting. Van 2001 tot 2007 was hij Bestuurslid van de stichting.

Sinds 2014 is de heer Bosscher een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij Staatsbosbeheer; vijf keer per jaar verzorgt hij excursies naar Rottum.

Sinds 2016 is Wim wekelijks actief als schipper en onderhoudsmonteur op de oude reddingsboot Gebroeders Luden.

Wim Bosscher stelt zich altijd actief op: of het nu gaat om koffie schenken, onderhoudswerkzaamheden of BHV-/EHBO-activiteiten: Wim steekt zijn handen uit de mouwen. De heer Bosscher werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Eltjo Gerrit Dijkhuis (1948)
De heer Eltjo Gerrit Dijkhuis was meer dan 30 jaar penningmeester van het Nederlandse Rode Kruis; ook voor naburige afdelingen betekende hij veel. Hij werd alom geprezen om zijn accuraatheid. Daarnaast is de heer Dijkhuis sinds 1980 actief in de Protestantse gemeente Uithuizen, waar hij als vrijwilliger diverse functies bekleed heeft. Sinds 2013 is hij er boekhouder van de diaconie.

Al lange tijd levert Eltjo Dijkhuis een bijdrage aan een jaarlijkse rommelmarkt die gehouden werd door de Nederlands Hervormde Gemeente. Vanaf 2004 is hij naast ‘medewerker’ ook penningmeester en commissielid. Van 1982 tot 1990 was de heer Dijkhuis gemeenteraadslid voor het CDA van de gemeente Hefshuizen.

Sinds 2008 is Eltjo Dijkhuis werkzijn bij het MJD als seniorenvoorlichter. In die hoedanigheid bezoekt hij bewoners van 75 jaar en ouder; hij is een voorbeeld voor anderen. Doel van het MJD is mensen en organisaties met elkaar te verbinden om ze in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren.

Sinds 2012 is de heer Dijkhuis bestuurslid van de woongroep Uithuizen. Deze vereniging wil de woongemeenschappen in Eemsmond in stand houden. De heer Dijkhuis is daar penningmeester en ledenadministrateur.

Eltjo Dijkhuis heeft een talent voor het op orde brengen van zaken op met name financieel gebied. Hij is volop actief in de maatschappij, behulpzaam en staat altijd klaar.
De heer E.G. Dijkhuis werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eltjo Gerrit Dijkhuis (1949)
Vanaf 1965 heeft Eltjo Gerrit Dijkhuis zich ontwikkeld als een op-en-top schoenverkoper. Hij behaalde het diploma schoenwinkelier en nam de schoenenzaak (Dijkhuis Schoenen) van zijn ouders over. Hij droeg in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van schoenhersteller naar schoenenzaak met regionale uitstraling en compleet met webshop. Op 1 mei bestaat het bedrijf 100 jaar. Naast zijn werk verleende de heer Dijkhuis in 2006 mantelzorg aan zijn vader.

Sinds 1970 is Eltjo Dijkhuis actief in de Protestantse Gemeente Uithuizen. In de loop der jaren heeft hij diverse functies vervuld, waaronder lid van de kerkenraad, kerkvoogd en ouderling. Vanaf 1979 tot heden is hij verantwoordelijk voor het preekrooster. Daarnaast heeft hij de sleutel van de Jacobikerk; toeristen die een kijkje in de kerk willen nemen, kunnen altijd bij hem terecht.

De heer Dijkhuis heeft vanaf het begin, 35 jaar geleden, jarenlang een bijdrage geleverd als PR-medewerker aan de rommelmarkten van de voormalige Nederlands Hervormde Gemeente in Uithuizen.

Vanaf 1985 vervulde Eltjo Dijkhuis ruim 30 jaar lang het voorzitterschap van het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast werd hij in 2006 voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Wmo-adviesraad van de gemeente Eemsmond.

Vanaf 1969 is de heer Dijkhuis een zeer gewaardeerd lid van de Handelsvereniging Uithuizen. Van 1971 tot 1974 was hij bovendien secretaris van deze vereniging met een prijzenswaardige positieve inbreng.

Vanaf 1985 heeft de heer Dijkhuis zes jaar zitting gehad in de ouderraad van het Fivelcollege. Hij heeft als actief lid meegeholpen met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
De heer E.G. Dijkhuis wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Krips-Van der Laan
Sinds 1976 – dus al meer dan 40 jaar – is mevrouw Hilde Krips-van der Laan zeer nauw betrokken bij het Nederlands Hervormde Kerkje Breede. Zij is in diverse commissies zeer actief met als hoofddoel de restauratie en het behoud van het Nederlands Hervormde Kerkje te Breede. Mevrouw Krips had zitting in diverse commissies waarbij het zwaartepunt lag bij de restauratiecommissie en, na oplevering van de restauratie, bij de beheerscommissie. Op sociaal en cultureel gebied is Hilde Krips actief met het organiseren van concerten, lezingen, rondleidingen, exposities, huwelijken en nieuwjaarsbijeenkomsten. Ook heeft ze in 1983 een bijdrage geleverd aan de documentatie van de geschiedenis en restauratie van het kerkje te Breede in de uitgave ter gelegenheid van de restauratie. In 2015 publiceerde mevrouw Hilde Krips-van der Laan met twee andere auteurs het boek “Wit in Groen”-Geschiedenis van Breede en zijn kerk.

De kerk van Breede is in 1992 door de Stichting Oude Groninger Kerken overgenomen. Als voorzitter van de plaatselijke beheerscommissie trad Hilde Krips in 1992 toe tot het algemeen bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2008 werd dit omgezet in de Raad van Toezicht en in 2011 in de Raad van Advies. Mevrouw Krips is een van de initiatiefnemers van het instellen van een vrijwilligersplatform, een adviesorgaan van het bestuur voor het vrijwilligersbeleid.

Van 2000-2006 was mevrouw Hilde Krips- van der Laan bestuurslid voor de Borg Verhildersum te Leens. Haar expertise met betrekking tot de historie van het Hoogeland en de agrarische omgeving had grote waarde voor de borg Verhildersum. Mevrouw Krips was actief in de coördinatie van het grote aantal vrijwilligers (meer dan 100) op Borg Verhildersum, die samen zorgen voor het reilen en zeilen van de activiteiten. Ze toonde zich een centrale bindende kracht.

In 2008 trad mevrouw Hilde Krips-van der Laan toe als voogdes van het Heiligen Geest Gasthuis (HGG), het oudste hofje in de stad Groningen. Samen met de andere voogden zorgt zij ervoor dat het particuliere eigendom, rijksmonument, met 40 woningen en een kerk daterend van voor 1267 op verantwoorde wijze in stand blijft. Mevrouw Krips heeft veel inzet getoond bij de totstandkoming van het HGG-gedenkboek ter ere van het 750-jarig bestaan – in het gedenkboek komt de rijke geschiedenis van het gasthuis tot uiting. In december 2016 is dit gedenkboek uitgegeven. Mevrouw Krips werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Back to top button