Boeren en tuinders zorgen voor het landschap en versterken biodiversiteit

Noord-Nederland – Boeren en tuinders werken hard om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Ze doen dat bijvoorbeeld met het aanleggen en onderhouden van bloeiende akkerranden en houtwallen. Ook het coulisselandschap op het platteland wordt in stand gehouden door gemotiveerde agrariërs. Op deze manier dragen zij hun steentje bij aan de natuur in Nederland. In totaal wordt zo’n 70% van alle grond in Nederland beheerd door boeren en tuinders.

‘Boeren en tuinders richten het landschap al eeuwenlang mede in. Wanneer je een rondje fietst, wandelt of skeelert, bekijk de omgeving dan ook eens op een andere manier’, zegt Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland.

Met zorg voor de omgeving
De afname van de rijkdom aan dieren en planten in Nederland moet worden gekeerd. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Net als de beheerders van natuurterreinen en de openbare ruimte neemt de land- en tuinbouw verantwoordelijkheid voor haar omgeving. Dit doen boeren en tuinders met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarbij zij zelf of via agrarische samenwerkingsverbanden (agrarische collectieven) gerichte maatregelen nemen op en rondom hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een kruidenrijk grasland als agrarisch natuurbeheer of de aanleg van bloeiende akkerranden ten behoeve van de biodiversiteit, maar ook aan bodembeheer.

‘Door de kwaliteit van de natuur en het landschap te verbeteren en te werken aan biodiversiteitsherstel, wordt het ecosysteem waarin boeren en tuinders voedsel en sierteelt produceren, robuuster. Zo kunnen ook toekomstige generaties duurzaam en gezond voedsel blijven produceren en kunnen verschillende functies in het landelijk gebied blijven bestaan’, zegt Haarman.

Biodiversiteit in Nederland vergroten
LTO Nederland is één van de kwartiermakers van het Deltaplan Herstel Biodiversiteit en heeft samen met andere vertegenwoordigers van de agrarische sector, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en de financiële sector, de handen ineengeslagen om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Biodiversiteit is nodig voor bestuiving, gezonde gewassen en bodemvruchtbaarheid.

LTO Noord werkt voor de lange termijn aan biodiversiteitsherstel en zet zich hiervoor in binnen het Programma Biodiversiteit. Voor LTO Noord is agrarisch natuur- en landschapsbeheer een serieuze bedrijfstak. Boeren die (een deel van) hun werk wijden aan natuur, dienen ook een maatschappelijk doel. De samenleving heeft ook een belang bij de inspanningen die boeren en tuinders leveren. Hiervoor is wel nodig dat deze inzet van boeren wordt beloond.

Initiatieven in Noord-Nederland
Er zijn diverse initiatieven rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Regio Noord. Enkele voorbeelden hiervan zijn Boeren meten vlinders (BIMAG) en Place to bee. LTO Noord is partner in de Friese biodiversiteitscampagne Wat zullen wij nou beleven? en ondertekenaar van het deltaplan voor biodiversiteit in de provincie Groningen. En er zijn diverse agrarische natuurbeheercollectieven actief in de provincies.

Back to top button